You might want to visit our North American website:

RE:3 – ett koncept för RE:duce, RE:use och RE:vitalise

RE:3 är ett Swegon-koncept, baserat på cirkularitetens nyckelprinciper, och som består av RE:duce, RE:use och RE:vitalise. Detta unika tillvägagångssätt tros bidra väsentligt till branschen och förenkla för en bred publik att fatta medvetna och långsiktiga beslut när det gäller sänkta koldioxidnivåer i byggnader. En RE:3-lösning är ett alternativ till våra konventionella produkter, system och tjänster, ett alternativ som reduceras, återanvänds eller revitaliseras. Vi säkerställer en betydligt lägre nivå av inbyggd koldioxid och låter dessa lösningar bära vår RE:3-symbol.

Operativ och inbyggd koldioxid

På Swegon delar vi upp vårt hållbarhetsarbete i sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter ofta kallade people, planet och profit. I det här avsnittet kommer vi att diskutera koldioxid (CO2) och åtgärderna för att minimera utsläppen, vilket gör att koldioxid i den här kontexten kategoriseras in i vårt fokusområde "planet".

Tyngdpunkten i vårt arbete, liksom för många andra företag och statliga organ, har hittills varit att hitta sätt att minska det operativa koldioxidavtrycket – i vårt fall att minimera energin som används för ventilation, värme och kyla i byggnader. Men vi inser ett behov att också ta itu med den inbäddade koldioxiden som omfattar utsläpp från tillverkning, transport, installation, underhåll och bortskaffande av byggmaterial. Alla leverantörer behöver tänka annorlunda framåt för att minska dessa utsläpp och på Swegon samlar vi på oss banbrytande alternativ till det standardiserade sättet att arbeta med vårt RE:3-koncept.

 

Läs mer om hur vi arbetar med people, planet och profit

RE:3 och cirkularitet

RE:3 bygger idag på grunderna för cirkularitet som på ett enkelt men rättvist sätt kan beskrivas som motsatsen till användning av material på ett linjärt sätt. Istället för att se det som en enkelrikad resa från tillverkning till kassering innebär det att använda material i cirkulära flöden där det yttersta målet är att eliminera avfall.
Reparation, uppgradering och renovering, återanvändning, "face lift" och design för demontering är aktiviteter som ofta används i samband med cirkulär ekonomi. Vi fokuserar våra RE:3-initiativ på RE:duce, RE:use och RE:vitalise som definieras nedan:

 

RE:duce – användningen av material som innehåller avsevärda halter inbäddad koldioxid ska minskas genom användning av alternativa beståndsdelar, eller genom en ny design som är anpassad för att sänka den inbäddade koldioxiden.

RE:use – produkter ska tas tillbaka, renoveras eller uppgraderas och göras tillgängliga för marknaden igen.

RE:vitalise – produkterna ska uppdateras på plats vilket möjliggör en förlängd livslängd såväl som modern funktionalitet, men detta avser inte traditionell reservdelsförsäljning eller allmän service och underhåll.

I samband med ovanstående vill vi påpeka att underhåll och reparationer också är avgörande ur ett cirkularitetsperspektiv, och fortsätter vid sidan av framstegen under RE:3-konceptet.

Ett ramverk för konceptet

Eftersom inbäddad koldioxid traditionellt inte prioriterats inom byggsektorn, kan RE:3-konceptet behöva ytterligare förklaring med avseende på dess syfte och begränsning:

  • RE:3 är begränsat till inbäddad koldioxid
  • Den är koncentrerad till produkter och installationsfasen, exklusive driftsfasen som till exempel innebär energieffektivitet.

Eller helt enkelt – närhelst en Swegon-produkt är märkt med RE:3-symbolen är det en produkt som minskar halten av inbyggd CO2 i en byggnad. RE:3-symbolen är dock ingen certifiering, den är en märkning för att guida våra kunder bland våra erbjudna produkter.

Vidare, när man definierar RE:3 är smidigheten i konceptet viktigt att nämna. När alternativen blir standard kommer de inte längre att bära RE:3-symbolen utan snarare vara de vanliga alternativen från oss på Swegon. Sist men inte minst förblir vi engagerade i cirkularitet och fortsätter att utveckla och främja cirkulär praxis vid sidan av framstegen under RE:3-konceptet.

Exempel på hur RE:duce gör skillnad

STÅL

Denna del av RE:3-konceptet är inriktad på att minska användningen av material som innehåller avsevärda halter av inbyggd koldioxid.

Ett första exempel inom RE:duce-området är introduktionen av stål med minskat koldioxidavtryck. Detta är under implementering i våra GOLD luftbehandlingsaggregat och integrerat i produktionen av våra CLA ljuddämpare.

Vi använder stål med minst 75% återvunnet innehåll, dessutom har det bearbetats med endast elektriska ljusbågsugnar som drivs med förnybar energi. Resultatet är stål med ett avsevärt minskat koldioxidavtryck jämfört med traditionellt stål som möjliggör en anmärkningsvärd minskning av inbyggd koldioxid. I våra Swegon GOLD luftbehandlingsaggregat är minskningen upp till 20% beroende på mängd utbytt stål, och i våra CLA-dämpare är minskningen 34%.

 

Läs vår expertblogg om stålet som används idag

Läs mer om Swegon CLA ljuddämpare
KÖLDMEDIUM

Ett annat exempel inom RE:duce-området är de betydande förbättringar som gjorts genom att konventionella syntetiska köldmedier i värmepumpar och multifunktionella enheter byts ut mot det naturliga alternativet propan. Flera köldmedier som idag används är ofta extremt skadliga när det gäller deras globala uppvärmningspotential (GWP). De kan vara utmärkta som köldmedier, men om de släpps ut utgör de olika typer av växthusgaser, vissa många gånger värre för miljön än koldioxid. Tvärtom har propan som naturligt köldmedium en GWP på 0 och det bidrar till en avsevärd minskning av koldioxidavtrycket för värme- och kylutrustning, och där anpassar vi vårt arbete för att ta vårt miljöansvar. Läs mer i våra experters blogginlägg nedan:

 

Framtidens köldmedium är naturligt och stavas "propan"

Vi slår hål på myterna om propan

RE:use – vad är vår ambition?

När man renoverar eller rustar upp en byggnad är det inte ovanligt att fullt fungerande utrustning skrotas och ersätts med helt ny, bara för att kraven på inomhusklimatet har förändrats. Vissa byggnadsmaterial, som tegel, fönster eller badrumsinredning, kan relativt enkelt återinstalleras i en annan byggnad. Men hur är det med mer komplexa produkter som ventilationsutrustning?

På Swegon har vi initierat och anslutit oss till en rad pilotprojekt som syftar till att skapa solida vägar för framtida återanvändning av enheter och system inom värme, ventilation och luftkonditionering. Vi vill hitta ett storskaligt sätt att ta tillbaka befintlig utrustning och efter sanering, komponentuppgraderingar och slutliga kvalitetskontroller erbjuda den till marknaden igen. Ur ett funktionellt perspektiv kommer produkten att vara i nivå med en helt ny och koldioxidavtrycket kommer att minska avsevärt. Ett tillvägagångssätt med klara fördelar jämfört med att använda andrahandsprodukter.

 

Håll utkik för att följa vårt RE:use-initiativ mot en mer cirkulär ekonomi.

Att inte återanvända är ett enormt slöseri, men denna förändring kräver att både vi själva och våra kunder tänker annorlunda – och vi är på god väg.
Andreas Örje Wellstam, CEO Swegon Group

RE:vitalise – förlänger produktens livscykel

Som rubriken avslöjar är RE:vitalise när produkter får en förlängd livslängd. Detta görs genom att göra komponentuppdateringar och lägga till modern funktionalitet till produkterna. Skillnaden mellan RE:vitalise och traditionellt utbyte av reservdelar eller rutinunderhåll är de beräknade 10-20 extra åren av drifttid de revitaliserade produkterna får.

Inom RE:3 ramverket utmärker sig RE:vitalise som det mest effektiva sättet att reducera inbyggd koldioxid. Detta eftersom alla produkter finns kvar, betydligt färre och mindre transporter behövs och endast nödvändiga komponenter är nyproducerade, inte hela enheter.

RE:vitalise i praktiken

Uppgradering och digital renovering

För att exemplifiera, medan våra Swegon GOLD luftbehandlingsaggregat är kända för sin långa livslängd kommer vissa komponenter givetvis att slitas ut på sikt. Även om den mekaniska strukturen kan hålla i sig i årtionden innebär framsteg inom informationsteknologin att programvaran och de digitala gränssnitten kan dateras snabbare. Genom enkelt byte av nyckelkomponenter och med hjälp av mjukvaruuppdateringar får enheten en förlängd livslängd och är faktiskt smartare än vad den från början var tänkt att vara.

Läs mer om uppgradering av GOLD luftbehandlingsaggregat

Samtidigt kan den tidigare generationen av vårt Swegon WISE-system för behovsstyrd ventilation uppdateras och därmed vara kompatibla med en plattform av den senaste WISE-generationen. Denna uppdatering behåller det mesta av den befintliga hårdvaran på plats samtidigt som systemet moderniseras avsevärt.

Mer om digital renovering av WISE-system