You might want to visit our North American website:

Integritetspolicy

Denna information kan komma att förändras. Informationen finns tillgänglig för alla som besöker Swegons webbplats och därför räknas alla besökare ha tagit del av den.

Personuppgifter

Swegon värnar om den personliga integriteten. Som personuppgiftsansvarig har vi det yttersta ansvaret för vår behandling av dina personuppgifter varför vi avser att nedan beskriva bl.a. vilka personuppgifter vi behandlar eller kommer att behandla gällande dig, vad vi har för ändamål med behandlingen samt vilka rättigheter du har med anledning av detta.

Swegon samlar in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna policy. Beroende på hur du kommer i kontakt med Swegon och/eller vilket företag du ingår i ett avtal med, kommer den personuppgiftsansvarige att vara en av följande: Swegon Group AB eller dotterbolag.

Det företag som fungerar som personuppgiftsansvarig kallas "Swegon " eller "vi" i nedanstående policy. Varje enskilt bolag i Swegonkoncernen ansvarar självständigt för sin behandling av personuppgifter.

För dig som är kund, leverantör eller på annat sätt kommer i kontakt med Swegon

Vi samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Swegon i samband med dina affärsmässiga kontakter med oss. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas omfattar namn, kontaktuppgifter så som adress, telefonnummer, mejladress, CV, personligt brev samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar. Personuppgifterna kan även röra betalningsinformation och annan information som tillhandahålls i samband med köp eller leverans av en produkt.

En grundläggande princip för Swegon är att inte samla in eller lagra personuppgifter längre än nödvändigt. Swegon sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med kunden eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger en skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur får vi tillgång till dem?

Huvudregeln för Swegon är att inte behandla personuppgifter som kan leda till en hög risk för intrång i den personliga integriteten för enskilda personer. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder och för följande ändamål.

 • För att fullgöra ett avtal: För hantering och administration av inköp, leveranser av produkter samt för att genomföra och ta emot betalningar.
 • För att fullgöra en rättslig förpliktelse: Vi sparar dokumentation i samband med fakturering i enlighet med gällande bokföringslagar och förordningar.
 • Med stöd av samtycke: Vi kommer att förse dig med vårt nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial om du har anmält dig till detta, samt förse dig med inbjudningar till evenemang.

Om en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, kommer vi alltid uttryckligen att be dig om att ge ditt samtycke till en sådan tjänst och vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer till exempel att be om ditt samtycke om du vill ta del av våra utskick via mejl. När samtycke krävs, kommer vi alltid att samla in det genom en skriftlig deklaration som sedan lagras.

Lagring av personuppgifter

Swegon vidtar alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än vad som är tillåtet enligt gällande rätt eller längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syften. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

 • Kund, leverantör, återförsäljare, eller agent: Om du är kund, leverantör, återförsäljare, eller agent och du har ingått avtal med Swegon sparas dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig, t.ex. tills vi har levererat produkten du beställt, men inte längre än två år efter din senaste kontakt med företaget. Detta för att säkerställa att vi kan uppfyllan våra leverans- och garantiåtaganden. Detta gäller emellertid inte om vi behöver spara dina personuppgifter under en längre tid på grund av någon av orsakerna angivna nedan.
 • Arbetssökande: De personuppgifter som du tillhandahåller oss genom CV, personligt brev, bild eller andra handlingar kommer att användas i syfte att bedöma om du är en lämplig kandidat för den tjänst som du ansökt till. Vi sparar dessa personuppgifter under rekryteringsprocessen, till dess att rekryteringsprocessen är avslutad och för en period om upp till två år därefter, för att vara kunna försvara potentiella rättsliga krav. Därefter raderas personuppgifterna i sin helhet.
 • Kommunikation: Om du har kontaktat Swegon, t.ex. via e-post, kommer dina personuppgifter att lagras så länge som det behövs för att vi ska kunna komplettera en begäran eller hantera orsaken till att du kontaktade oss. 
 • Direktmarknadsföring: Vi kan behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring fram till att du säger upp ditt samtycke.
 • Rättsliga förpliktelser: Swegon sparar all dokumentation som utgör bokföringsinformation i enlighet med gällande redovisningslagstiftning samt annan information som vi är rättsligt förpliktigade att spara. Sådan dokumentation och information kan innehålla personuppgifter.

 

Överföring av personuppgifter

Swegon överför endast personuppgifter som beskrivet nedan. Vi iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Överföringar till koncernföretag: Swegon kan överföra dina personuppgifter till ett annat koncernföretag, i syfte att förvalta IT-system.
 • Affärstransaktioner: Om hela eller delar av Swegons verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet eller företag, kan dina personuppgifter vidarebefordras till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och överföras till de nya ägarna av bolagsverksamheten.
 • Rättsliga förpliktelser: Dina personuppgifter kan också lämnas ut för att bolaget ska kunna efterleva vissa lagstadgade skyldigheter. De kan också komma att överföras till polisen och andra relevanta myndigheter när detta är tillåtet och nödvändigt enligt lag.

Ovanstående överföringar kan endast utföras till företag inom EU eller EES (dvs. alla EU-medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein), eller andra länder eller internationella organisationer som säkerställer en adekvat skyddsnivå. Överföringar till tredjeländer och internationella organisationer får under alla omständigheter endast utföras i full överensstämmelse med Dataskyddsförordningen och artiklarna 44-49 i den förordningen. Du har rätt att av Swegon få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och information om de mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till. Detta gäller särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.

För dig som har synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter

Du kan när som helst, genom att kontakta oss på www.swegon.se/hantering-personuppgifter, få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format; (ii) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas; (iii) återkalla ditt samtycke helt eller delvis; (iv) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; (v) framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter; eller (vi) om detta är tekniskt möjligt, behandlingen sker automatiskt och grundar sig på samtycke, få dina personuppgifterna överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Swegon kommer utan onödigt dröjsmål, men senast inom 1 månad efter mottagande av din begäran, svara på din begäran. Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter, undersöker Swegon om förutsättningarna är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller radering så snart som möjligt. Swegon kan komma att avvisa en begäran som antingen är uppenbart ogrundad eller orimlig.
Du kan också vända dig till Datainspektionen med klagomål.