You might want to visit our North American website:

  Framtidens skola!

Minnebergsskolan, Arvika

Då flera av Arvikas skollokaler var i behov av renovering, beslöts att bygga en helt ny högstadieskola. På så sätt kunde man göra en rockad på Arvikas övriga skolor till bättre lokaler och stänga de äldsta. 

Den nya högstadieskolan ligger vackert beläget med utsikt över centrum och Glafsfjorden. Skolan har plats för upp till 900 elever och består av fem byggnader, som tillsammans ramar in skolans torg. 

Inomhusmiljö i fokus

Ett av de viktigaste målen med skolan var att den ska ha tillgänglighet i fokus; fysiskt, socialt och pedagogiskt.
Fysiskt har detta inneburit att det varit ett stort fokus på att skapa en byggnad där ljud, ljus, luft, färger och materialval skapar en så stressreducerande och kvalitativ inomhusmiljö som möjligt för elevers mående och därmed lärande. Till detta kompletteras en ny organisation och arbetssätt socialt och pedagogiskt för att stärka tillgängligheten i miljön.

En hållbar skola

Hållbarhet är en viktig del i den nya skolan. Genom en tillgänglig lärmiljö och byggnation i trä och naturmaterial skapas en social hållbarhet utifrån elevers mående.

Skolan är planerad så att eleverna har en tydlig tillhörighet med så kallade hemvister. Vilket betyder att eleverna har sin bestämda plats med få förflyttningar.

Sunda Hus” samt ”Miljöbyggnad silver”, har satt ramarna för de miljökrav som styrt projektet. Dessa har särskilda krav inom områdena hållbara material, energi och innemiljö.

Optimalt inomhusklimat med hjälp av produkter från Swegon

Swegons produkter var aktuella redan tidigt i projekteringen. I lokalerna finns Swegons luftdon i kombination med WISE systemet, både behovsstyrda och passiva don samt sensorer.

Fastighetsskötaren får en god överblick över systemet under drift och vid uppstart och igångkörning är WISE-systemets injusteringsfunktioner till mycket stor hjälp.

Byggnaderna servas av totalt 9 aggregat vilket säkrar kvalité, ekonomi och möjligheten att kunna sköta framtida drift och underhåll, vilket var viktiga faktorer vid val av produkter.

Samarbetet med Swegon har fungerat mycket bra under hela projekterings- och installationsarbetet.

Utmaningar inför och under byggprocessen

  • Tidsaspekten – att hinna klart med all projektering, samordning och produktion inför läsårsstarten -21
  • Leveranstider, montage samt tydlig dokumentation och support vid driftsättning av olika system var viktiga faktorer att uppfylla.
  • Att få till den tillgängliga lärmiljö vi vill skapa i praktiken.
  • Att hålla en budget i balans.
  • Att skapa delaktighet för berörd personal i hela processen, samt vara förberedda för att bedriva en verksamhet som ser lite annorlunda ut än i tidigare skolor.

Forsknings-/samverkansprojekt

Swegon har efter att blivit valda i projekteringsfasen och levererat produkterna även gått med i ett forsknings/samverkansprojekt som projektpartner tillsammans med bla. Compare/Digital Well Arena, Karlstads Universitet, Scaaler IoT Labs med flera.

Projektet som drivs av Arvika Kommun, Vinnova, Formas och Energimyndigheten är en del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet of things Sverige. Det övergripande målet i projektet är att Skapa samhällsnytta genom att stärka elevers hälsa, öka lärandet och skapa ett bättre liv för var och en, med tillämpning av IoT i skolan.

Det förväntade resultatet är att projektet genom framtagande av data genom IoT, utvecklat metoder, samt identifierat värden som bidrar till att främja elevers hälsa och vidare en hållbar skolgång. Önskade slutläget är att data genererat från IoT-teknik skapar förutsättningar för nya arbetsprocesser
som proaktivt kan stärka elevers hälsa och förebygga ohälsa - där IoT ska vara en väl fungerande och accepterad teknik i skolmiljön och på så sätt påvisa hur IoT bidrar till ökad samhällsnytta.

Då Swegons WISE system är installerat tillsammans med våra GOLD aggregat kan vi på så sätt vara med och bidra med datapunkter kring luftkvalité, temperaturer etc och tillsammans med data från andra aktörer bidra till att testa olika lösningar och värden som bidrar till att främja elevers hälsa.

Snabbfakta

Projekttyp: Nybyggnation
Yta: 11500m2
Miljömärkning: Silver
Byggår: 2019 - 2021/2022
Entreprenör: Serneke
Ventilationsentreprenör: Fläkt Teknik Entreprenad AB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed


Produkter från Swegon
Aggregat: Nio st. GOLD (GOLD 60 FRX, GOLD 50 FRX,
GOLD 40 FRX, GOLD 35 PX med CoolDx, GOLD 007 FRX)
Aggregatljuddämpare: CALMO, CADENZA och FACILE
Rumsdon: Pelican och Colibri
WISE: WISE Damper, WISE Measure, WISE Colibri, WISE Director,
SuperWISE
Kanal/rumsljuddämpare: CLA och SORDO.

Produkter

Med produkter från Swegon säkerställer man ett optimalt inomhusklimat och uppfyller högt ställda miljökrav inom områdena hållbara material, energi och innemiljö med elevers mående i fokus.

Nedan finner du ett urval av de produkter vi använt till det här projektet.