You might want to visit our North American website:

RE:3 – oftewel RE:duce, RE:use en RE:vitalise

RE:3 is een concept van Swegon gebaseerd op de belangrijkste uitgangspunten van circulariteit en concreet gemaakt aan de hand van het idee van RE:duce, RE:use en RE:vitalise. We zijn ervan overtuigd dat deze unieke benadering in belangrijke mate bijdraagt aan de industrie en het voor een breed publiek eenvoudiger maakt voor de lange termijn gewetensvolle keuzes te maken met als doel het niveau aan opgenomen koolstof in gebouwen te verlagen. Een RE:3 oplossing is een alternatief voor onze traditionele producten, systemen en diensten waarin de begrippen reduced, reused of revitalised centraal staan. We zorgen voor een aanzienlijk lager niveau aan opgenomen koolstof, ingebouwd CO2 en voorzien deze oplossingen van ons RE:3 symbool.

Operationele koolstof en opgenomen koolstof

Binnen Swegon delen we onze duurzaamheidsinitiatieven op in sociale, milieugerichte en economische aspecten, waarbij we het vaak hebben over People, Planet en Profit. In dit gedeelte bespreken we het onderwerp koolstofdioxide (CO2) en de maatregelen om de uitstoot daarvan te minimaliseren onder de noemer “Planet’.

Net als voor vele andere bedrijven en overheidsinstellingen ligt onze focus op dit gebied op het vinden van manieren om de operationele koolstof te beperken - in ons geval door de energie gebruikt voor ventilatie, verwarming en koeling in gebouwen te minimaliseren. We zien echter ook de noodzaak en de urgentie in om daarbij ook aandacht te besteden aan opgenomen koolstof. Bij opgenomen koolstof gaat het om emissies als gevolg van productie, transport, installatie, onderhoud en verwijdering van bouwmaterialen. Alle leveranciers zullen vanaf nu een omslag moeten maken in hun denkwijze om deze emissies omlaag te brengen en bij Swegon lopen we voorop door aan de hand van ons RE:3 concept alternatieven te ontwikkelen voor de standaard manier van werken.

 

Lees meer over People, Planet en Profit op onze bedrijfswebsite.

RE:3 en circulariteit

RE:3 bouwt voort op de uitgangpunten van circulariteit dat, simpel maar eerlijk, kan worden beschreven als het tegenovergestelde van het gebruik van materialen op een lineaire manier. In plaats van nemen, maken en afdanken gaat het over het gebruik van materialen in circulaire stromen met als einddoel het elimineren van afval. Repareren, upgraden, renoveren, hergebruiken, faceliften en ontwerpen rekening houdend met toekomstige demontage zijn activiteiten die passen binnen de context van een circulaire economie. Binnen ons RE:3 initiatief richten we ons op RE:duce, RE:use en RE:vitalise; concepten die we hieronder nader toelichten:

RE:duce – het gebruik van materialen met aanzienlijke niveaus aan opgenomen koolstof verminderen door het gebruik van andere stoffen of door een nieuw ontwerp om het aandeel opgenomen koolstof omlaag te brengen.

RE:use – het terugnemen, renoveren of upgraden van producten en deze weer op de markt introduceren.

RE:vitalise – het ter plaatse updaten van producten om de levensduur te verlengen en de functionaliteit te moderniseren in tegenstelling tot het traditionele verkopen van reserveonderdelen of algemene service en onderhoud.

In het verlengde van het bovenstaande, willen we er hier op wijzen dat onderhoud en reparatie ook cruciaal is vanuit het perspectief van circulariteit en gewoon doorloopt naast ons RE:3 concept.

Een raamwerk voor het concept

Aangezien opgenomen koolstof van oudsher geen prioriteit heeft in de bouwsector, is het wellicht goed het RE:3 concept nader toe te lichten in termen van purpose en afbakening:

  • RE:3 blijft beperkt tot opgenomen koolstof
  • Het heeft uitsluitend betrekking op producten en de installatiefase en dus niet op de operationele fase waarbij bijvoorbeeld energie-efficiëntie een rol speelt.

Eenvoudig gezegd - als een product van Swegon gemarkeerd is met het RE:3 symbool, dan is het een product dat het niveau ingebouwd CO2 in een gebouw verlaagt. Het RE:3 symbool is echter geen certificering, maar een markering om onze klanten wegwijs te maken in ons productaanbod.

Als we het hebben over RE:3 is het daarnaast ook belangrijk te wijzen op de wendbaarheid van het concept. Zodra deze alternatieven standaard worden, zullen ze het RE:3 symbool niet langer dragen, maar gelden als gewone opties binnen het aanbod van Swegon. En, last but not least, uiteraard blijven we gecommitteerd aan circulariteit en gaan we door met het ontwikkelen en promoten van circulaire praktijken naast de stappen die we zetten onder het RE:3 concept.

 

Voorbeelden van de manier waarop RE:duce het verschil maakt

STAAL

Dit deel van het RE:3 concept richt zich op het beperken van het gebruik van materialen met aanzienlijke niveaus aan opgenomen koolstof.

Een eerste voorbeeld in het kader van RE:duce is de introductie van staal met een lagere koolstofvoetafdruk. Dit gaat ingevoerd worden op onze GOLD luchtgroepen en wordt integraal onderdeel van de productie van onze CLA geluidsdempers.

We gebruiken staal met ten minste 75% gerecycled materiaal dat bovendien alleen verwerkt is met vlamboogovens op hernieuwbare energie. Het resultaat is staal met een aanzienlijk lagere koolstofvoetafdruk ten opzichte van het traditionele staal en daarmee een aanzienlijke verlaging van het opgenomen koolstof. In onze Swegon GOLD luchtgroepen is een verlaging tot 20% mogelijk, afhankelijk van de hoeveelheid vervangen staal en in onze CLA 34%.

 

Lees de blog van onze expert over het staal dat we momenteel gebruiken

Lees meer over onze Swegon CLA
KOUDEMIDDELEN

Een ander voorbeeld binnen het toepassingsgebied van Re:duce is de grote verbetering die we hebben gemaakt door de traditionele synthetische koudemiddelen in warmtepompen en multifunctionele units te vervangen door het natuurlijke alternatief propaan. Een aantal veelgebruikte koudemiddelen zijn extreem schadelijk in termen van hun aardopwarmingsvermogen (GWP). Hoewel uitstekend geschikt als koudemiddel, worden ze, indien uitgestoten, omgezet in meerdere broeikasgassen die vaak vele malen erger zijn voor het milieu dan koolstofdioxide. Propaan daarentegen heeft als natuurlijk koudemiddel een GWP van 0. Deze overstap draagt bij aan een aanzienlijke verlaging van de koolstofvoetafdruk van verwarmings- en koelapparatuur, terwijl we ook nog invulling geven aan ons commitment ten aanzien van milieuverantwoord ondernemen. Lees meer in de blog posts van onze experts hieronder:

 

The refrigerant future is spelled propane

Cracking the myths about propane

RE:use – wat is onze ambitie?

Bij verbouw of renovatie van gebouwen is het niet ongebruikelijk dat volledig functionerende uitrusting wordt afgedankt en wordt vervangen door nieuwe apparatuur, alleen maar omdat de eisen op het gebied van het binnenklimaat zijn veranderd. Sommige bouwmaterialen, zoals bakstenen, ramen en sanitair, kunnen relatief eenvoudig worden hergebruikt in andere gebouwen. Maar wat te doen met complexere producten, zoals ventilatietoestellen?

Bij Swegon hebben we een aantal pilotprojecten opgestart met het doel solide routes te ontwikkelen op weg naar toekomstig hergebruik van HVAC units en systemen. We willen een manier vinden om op grote schaal bestaande uitrusting terug te nemen, schoon te maken, te upgraden en na kwaliteitscontroles weer op de markt te introduceren. Het product functioneert dan net zo goed als een nieuw product, maar heeft wel een aanzienlijk lagere koolstofvoetafdruk. Een benadering met duidelijke voordelen ten opzichte van het gebruik van tweedehands producten.

 

Volg onze RE:use initiatieven op weg naar een meer circulaire economie.

Niet hergebruiken is een enorme verspilling, maar deze verandering vereist een andere denkwijze van onze klanten én van onszelf - en we zijn al een heel eind op de goede weg
Andreas Örje Wellstam, CEO Swegon Group

RE:vitalise – de productlevenscyclus verlengen

Zoals uit de koptekst blijkt, gaat het bij RE:vitalise om het verlengen van de levensduur van een product. Dit doen we door componenten te updaten en moderne functies toe te voegen aan de producten. Het verschil tussen RE:vitalise en het traditionele vervangen van onderdelen of routinematig onderhoud zit hem in een verlenging van de economische levensduur van gerevitaliseerde producten met naar verwachting 10-20 jaar.

Binnen het RE:3 raamwerk geldt RE:vitalise als de meest effectieve manier om opgenomen koolstof te verminderen. Dit komt omdat alle producten op hun plaats blijven zitten, er aanzienlijk minder en in omvang kleiner transport vereist is en alleen vereiste componenten nieuw worden geproduceerd in plaats van gehele units.

 

RE:vitalise in de praktijk

Update en digitale renovatie

Onze Swegon GOLD luchtgroepen staan alom bekend vanwege hun lange economische levensduur, maar toch is het niet te voorkomen dat sommige componenten van nature slijten. Hoewel de mechanische constructie misschien wel tientallen jaren mee kan, leiden ontwikkelingen in de informatietechnologie ertoe dat de software en de digitale interfaces sneller verouderd raken. Door eenvoudige vervanging van essentiële componenten en aan de hand van softwareupdates wordt de economische levensduur van de unit verlengd en wordt de unit intelligenter dan in eerste instantie bedoeld.

Op vergelijkbare wijze kunnen de regelingen van onze Swegon WISE systemen voor vraaggestuurde ventilatie dusdanig worden geüpdatet dat ze compatibel zijn met het meest recente WISE platform. Via dergelijke updates kan het grootste deel van de bestaande hardware gehandhaafd blijven terwijl het systeem toch aanzienlijk wordt gemoderniseerd.

 

Alles over onze Swegon GOLD update

Lees meer over de digitale renovaties van onze WISE systemen.

Ontdek meer

Hieronder volgt een aantal aanverwante onderwerpen voor extra achtergrond