You might want to visit our North American website:

Nyckelfakta om luft-till-luft energiåtervinning

Luftbehandlingsaggregat är vanligtvis utrustade med värmeväxlare. Syftet med en värmeväxlare är att ta vara på den värme eller kyla som finns i frånluften. En värmeväxlares verkningsgrad kan beskrivas i form av temperaturverkningsgrad, det vill säga hur mycket av värmen (eller kylan) i frånluften som överförs till tilluften, antingen via direkt värmeväxling eller via vätskesystem. Utmaningen är att åstadkomma högsta möjliga verkningsgrad med lägsta möjliga tryckfall. Läs mer om de vanligaste typerna av värmeväxlare i den här guiden.

Roterande värmeväxlare

En roterande värmeväxlare består av ett roterande hjul med ett stort antal små kanaler av aluminium. Den varma frånluften värmer kanalerna vilka överför värme till den kallare tilluften. Temperaturverkningsgraden för balanserad tilluft och frånluft blir hög. I en roterande värmeväxlare sker normalt aldrig någon påfrysning. Det gör att hög årlig energiverkningsgrad kan uppnås.

Den roterande värmeväxlaren återvinner även kylenergin effektivt medan fukten återvinns med en sorptionsbehandlad rotor. Används normalt i kommersiella byggnader som kontor, skolor och liknande.

Läs mer

Plattvärmeväxlare

En motströmsplattvärmeväxlare består av tunna aluminiumlameller som bildar luftkanaler där frånluften strömmar i riktning mot tilluften för att uppnå bästa temperaturverkningsgrad. Den varmare frånluften värmer lamellerna vilka överför värme till den kallare tilluften. Tilluften och frånluften strömmar genom helt åtskilda kanaler, vilket innebär att eventuella lukter eller partiklar i frånluften normalt inte överförs till tilluften.

Temperaturverkningsgraden för balanserad tilluft och frånluft kan vara lika hög som den roterande värmeväxlaren men med den nackdelen att man måste utföra avfrostning.

Används i regel i bostadshus eller för lokaler där det finns risk för luktspridning.

Läs mer

Batterivärmeväxlare

En batterivärmeväxlare har ett vätskebatteri på tilluftssidan och ett på frånluftssidan. En värmebärare pumpas runt i en krets mellan batterierna. Luften värmer upp vätskan i frånluftsbatteriet och vätskan värmer upp luften i tilluftsbatteriet.

Temperaturverkningsgraden för balanserad tilluft och frånluft är något lägre i jämförelse med roterande värmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare.

Den idealiska användningen är när helt åtskilda luftflöden krävs, vilket är vanligt i sjukhusmiljöer men också för cirkulering av processluft i industrier.

Läs mer