You might want to visit our North American website:

Kontor

Kontor

När ett kontor ska byggas eller renoveras finns det ett antal val som måste göras i inledningsskedet för att skapa ytor där människor kan vara produktiva och trivas. Utan tydliga krav på hur kontoret ska användas går det knappast att göra dessa val. I den här guiden redogör vi för de viktigaste alternativen och ger rekommendationer med hänsyn till ekonomi och hållbarhet och i syfte att skapa kontor där människor kan prestera och må som allra bäst såväl i dag som i morgon.

Vad är ett kontor?

Kontorsbyggnader är ofta varierande enheter men brukar innehålla skrivbord i ett visst arrangemang. Det har varit den plats där det allra mesta arbetet har utförts och där de flesta medarbetarna har tillbringat många av sina vakna timmar på dygnet. I dag kan kontor se lite annorlunda ut. Och läget har blivit föremål för diskussion eftersom arbetsplatsmobilitet och hybridarbetsmodeller är en del av det nya normala. Läs mer om trender och idéer kring framtidens kontor.

 

Läs mer här

Vi är främst inomhus

När vi fyller 80 har vi tillbringat 72 år inomhus. Hur nöjda vi är med livet vid det laget beror i mångt och mycket på inomhusklimatets kvalitet. Inomhusmiljöer används inte bara för vila och återhämtning utan även för många arbetsuppgifter. De viktigaste besluten fattas också vanligtvis inomhus. Ett kontor måste främja produktivitet, strategiskt tänkande och trivsel för medarbetare och hyresgäster så att de vill stanna kvar och fortsätter generera hyresintäkter.

 

Läs mer i vår guide Människan & Rummet

Inget kontor är det andra likt

Som vi nämnde inledningsvis i den här guiden finns det många val att göra när man ska planera en värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning för ett bra inomhusklimat. När det gäller ett kontor är arbetstiderna, jobbaktiviteterna och närvarograden faktorer som påverkar de möjliga alternativen. Ytterligare parametrar som starkt påverkar valen är byggnadens egenskaper, planritningen för kontoret och fastighetens förväntade framtida utveckling.

När allt detta är tydligt specificerat blir det betydligt enklare att förstå de alternativ som beskrivs i den här guiden. Men vi tror inte att det bara handlar om att hitta svaren på vissa frågor. Kontorsbyggnader är komplexa när det kommer till applikationer och vi anser att det är viktigt att hitta bra samarbetsupplägg med kunniga och erfarna personer. Personer som kan svara på frågor och föreslå lämpliga lösningar för de specifika behoven i ett projekt. Allra helst också någon som kan följa projektet redan från de första projekteringsutkasten till den färdiga byggnaden och därefter.

 

Kontakta oss, vi finns här för att hjälpa till

Utrymmeseffektivitet

Utrymmet är en kritisk faktor, oavsett om det rör sig om en nybyggnation eller ett renoveringsprojekt. Vid nybyggnation är en av de viktigaste sakerna när det gäller utrymme att bestämma sig för en planering som tillåter så mycket högt värderad uthyrningsbar golvyta som möjligt. Vid renoveringsprojekt är det normalt byggnadens konstruktion som avgör hur värme, ventilation och luftkonditionering kan byggas in. I båda fallen finns det ett antal möjliga sätt att passa in en lösning för ventilation, värme och/eller kyla. Men det är viktigt att vara öppen för alla tänkbara alternativ och väga dem mot varandra.

 

Läs mer

Hållbarhet handlar om mer än bara energieffektivitet

Hållbarhet är ett mångfasetterat begrepp när vi talar om värme, ventilation och luftkonditionering. Det som ligger närmast till hands är ändå energieffektiviteten eftersom byggsektorn står för cirka 40 % av energiförbrukningen i världen och cirka 75 % av byggnadsbeståndet i Europa betraktas som energiineffektivt. Därför handlar mycket av de åtgärder som vidtas för värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemen direkt om att minska energianvändningen. Men grundläggande för en bättre framtid är också en längre produktlivslängd och omsorgen om miljön.

Det är med andra ord jätteviktigt att ta allt som rör hållbarhet på största allvar, men kom ihåg att inomhusklimatet måste vara det som står i fokus när vi värnar människors hälsa, komfort och välbefinnande. En hyresgäst som är missnöjd för att medarbetarna klagar på inomhusklimatet i lokalerna kommer snart söka sig därifrån.

Läs mer här

Byggnader lever länge

Många av de byggnader som finns i dag kommer finnas även om tjugo år. Byggnader som byggs i dag kommer stå där i minst femtio, kanske hundra, år. Hur en byggnad används kommer med största säkerhet förändras med tiden och det är något man behöver ta i beaktande i ett tidigt skede i bygg- eller renoveringsprocessen.

Med tanke på alla olika hållbarhetsaspekter är det förstås viktigt att kunna justera, återanvända och uppgradera en värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning för att slippa kasta ut något som faktiskt fungerar och belasta miljön i onödan. Därför är det viktigt att överväga en lösning för ventilation, värme och kyla som är utformad för rimliga alternativa användningar av byggnaden. Det kan annars lätt leda till onödiga kostnader för renovering och anpassningar, uteblivna hyresintäkter och missnöjda hyresgäster.

Ta reda på mer här

De ekonomiska aspekterna av ett kontor

De ekonomiska aspekterna av ett kontor skulle kanske kunna begränsas till mekanismen för att ta ut högsta möjliga hyra per kvadratmeter med minsta möjliga kostnad. Men den här guiden understryker den avvägning som behöver göras mellan en funktionell värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning som uppfyller de många aspekterna av hållbarhet och ett bra inomhusklimat som får hyresgästerna att vilja stanna länge. Tittar vi på den här avvägningen ur ett kontorsperspektiv blir förutsättningarna mycket mer komplexa och de ekonomiska möjligheterna är inte alltid en ”enkel” ekvation.

 

Läs mer

Slutkommentar

“Det är viktigt att överväga olika lösningar noga och välja den som är rätt utifrån varje projekts unika egenskaper. I den här processen är det viktigt att ha en långsiktig partner som man kan lita på och som förstår projektet som helhet och kan tillhandahålla såväl tekniska experter som servicetekniker för installation, injustering, kontroll och underhåll av produkterna under byggnadens hela livslängd”

Xavier Marlier, Chief Sales Officer, Swegon Group