You might want to visit our North American website:

Ventilationsprinciper

Ventilationsluften utnyttjas för olika syften. Dess huvudsakliga uppgift är att föra bort förorenad luft och byta ut den mot ren och tempererad luft. Med förorenad luft kan vi avse föroreningar i form av gaser och partiklar, men även överskottsvärme kan i vissa fall betraktas som en förorening. Vid ventilation av lokaler skiljer man på två huvudprinciper:

EAGLE CC
DHC

Omblandande ventilation

Tilluften tillförs här med sådan hastighet att koncentrationen av föroreningar blir lika i alla delar av lokalen. Likaså blir temperaturskillnaderna mycket små i lokalen, vilket är till fördel för komforten. Beroende på komfortfördelarna är detta den vanligaste strömningsprincipen i våra lokaler. Tilluften tillförs i regel i taknivå alternativt från vägg nära tak med en relativt hög impuls. För dragfrihet krävs ett omsorgsfullt val av tilluftsdon så att kastlängd, strålutbredning m.m blir rätt avvägd i förhållande till rumsstorleken.

Bra val för lokaler…

• …såsom klassrum, restauranger och kontor

• …med låg –medelhög takhöjd

• …där tilluft kan tillföras i taknivå

• …med höga komfortkrav, dragfritt i hela vistelsezonen

• …med behov av att klara stora temperaturskillnader mellan tilluft och rumstemperatur (= hög kyleffekt)

Dysdon är ett utmärkt exempel på omblandande ventilation, läs vidare här:

Dysdon

Deplacerande ventilation (Termisk styrd ventilation)

Deplacerande innebär att ventilationsluften tillförs med låg hastighet vid golv. Tilluftstemperaturen är alltid lägre än rumstemperaturen, dvs termiskt styrd strömningsbild. Den kallare tilluften breder mer eller mindre ut sig över golvytan och påverkas av i lokalen förekommande värmekällor. Tilluft strömmar med hjälp av dessa värmekällor uppåt och förser området kring värmekällan med frisk luft. Förorenad luft stiger uppåt och evakueras via frånluft i taknivå.

Bra val för lokaler...

• …med stora ytor, såsom industrilokaler, flygplatser, cafeteria

• …med medelhög-hög takhöjd

• …där det förekommer stora värmekällor, ex restaurangkök

• …med begränsat kylbehov/punktkällor i stora lokaler