You might want to visit our North American website:

RE:3 – et konsept for RE:duce, RE:use og RE:vitalise

RE:3 er et Swegon-konsept, som er basert på de viktigste prinsippene for sirkularitet, og som består av RE:duce, RE:use og RE:vitalise. Denne unike tilnærmingen skal bidra vesentlig til bransjen og forenkle for et bredt publikum, slik at de kan ta bevisste og langsiktige beslutninger når det gjelder reduserte karbonnivåer i bygninger. En RE:3-løsning er et alternativ til de konvensjonelle produktene, systemene og tjenestene våre, et alternativ som er redusert, gjenbrukt eller revitalisert. Vi garanterer et betydelig lavere nivå av innebygd CO2 og har gitt disse løsningene RE:3-symbolet vårt.

Operativt og innebygd karbon

I Swegon deler vi bærekraftarbeidet vårt inn i sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter, og disse omtales ofte som people, planet og profit. I dette avsnittet diskuterer vi karbondioksid (CO2) og tiltakene for å minimere utslipp, og karbondioksid kategoriseres derfor som «planet».

Tyngdepunktet i arbeidet vårt, som for mange andre selskaper og statlige organer, har så langt vært å finne måter å redusere det operative karbonfotavtrykket på – som i vårt tilfelle vil si å minimere energien som brukes til ventilasjon, oppvarming og kjøling i bygninger. Vi innser imidlertid at behovet og tiden er inne for å ta tak i det innebygde karbonet. Innebygd karbon omfatter utslipp fra produksjon, transport, installasjon, vedlikehold og fjerning av byggematerialer. For å få redusert disse utslippene må alle forhandlere tenke annerledes fremover, og i Swegon jobber vi for å finne banebrytende alternativer til den vanlige måten å arbeide med RE:3-konseptet vårt på.

 

Les mer om hvordan vi arbeider med people, planet og profit

RE:3 og sirkularitet

RE:3 bygger i dag på grunnlaget for sirkularitet, som på en enkel men rettferdig måte kan beskrives som motsetningen til bruk av materiale på en lineær måte. I stedet for å snakke om en enkel reise fra produksjon til kassering, innebærer det å bruke materiale i sirkulære forløp der det ultimate målet er å eliminere avfall. Reparasjon, oppgradering og renovering, gjenbruk, «face-lift» og design for demontering er aktiviteter som ofte brukes i forbindelse med sirkulær økonomi. Vi konsentrer RE:3-initiativene våre om RE:duce, RE:use og RE:vitalise, som defineres nedenfor:

RE:duce – bruken av materiale som inneholder betydelige nivåer av innebygd karbon, skal reduseres gjennom bruk av alternative bestanddeler, eller gjennom en ny design som er tilpasset for å redusere nivået av innebygd karbon.

RE:use – produkter skal tas tilbake, renoveres eller oppgraderes og gjøres tilgjengelige for markedet igjen.

RE:vitalise – produktene skal oppdateres på stedet, noe som muliggjør både lengre levetid og moderne funksjonalitet. Dette gjelder imidlertid ikke tradisjonelt reservedelssalg eller generell service og vedlikehold.

I forbindelse med dette ønsker vi å påpeke at vedlikehold og reparasjoner også er avgjørende ut fra et sirkularitetsperspektiv, og fortsetter side om side med fremskrittene under RE:3-konseptet.

Et rammeverk for konseptet

I og med at innebygd karbon ikke tradisjonelt prioriteres innen byggebransjen, kan RE:3-konseptet trenge ytterligere forklaring med tanke på formål og begrensning:

  • RE:3 er begrenset til innebygd karbon.
  • Det er konsentrert til produkter og installasjonsfasen og utelukker driftsfasen som for eksempel involverer energieffektivitet.

Eller sagt på en enklere måte – når et Swegon-produkt er merket med RE:3-symbolet, er det et produkt som reduserer nivået av innebygd CO2 i en bygning. RE:3-symbolet er imidlertid ikke en sertifisering, det er et merke som skal veilede kundene blant produktene vi tilbyr.

I definisjonen av RE:3 er det viktig å nevne smidigheten til konseptet. Når alternativene blir standard, skal de istedenfor å ha RE:3-symbolet, inngå i det ordinære tilbudet fra oss i Swegon. Sist men ikke minst, vi opprettholder arbeidet for sirkularitet og fortsetter å utvikle og fremme den sirkulære praksisen side om side med fremskrittene i RE:3-konseptet.

 

Eksempler på hvordan RE:duce gjør en forskjell

STÅL

I denne delen av RE:3-konseptet handler det om å redusere bruken av materialer som inneholder store nivåer av innebygd karbon.

Et første eksempel innen RE:duce-området er innføringen av stål med et redusert karbonfotavtrykk. Dette er under implementering i GOLD luftbehandlingsaggregater og integrert i produksjonen av CLA-lyddemperne våre.

Vi bruker stål med et resirkulert innhold på minst 75 %, og i tillegg har det blitt behandlet utelukkende ved hjelp av elektriske lysbueovner som drives med fornybar energi. Resultatet er stål med et betydelig redusert karbonfotavtrykk sammenlignet med tradisjonelt stål, som gir mulighet for en betydelig reduksjon av innebygd karbon. I våre Swegon GOLD luftbehandlingsaggregater er reduksjonen på opptil 20 %, avhengig av mengden utskiftet stål, og i CLA-lyddemperne våre er reduksjonen på 34 %.

 

Les ekspertbloggen vår om stålet som brukes i dag

Les mer om Swegons lyddempere
KJØLEMEDIER

Et annet eksempel innen RE:duce-området er de betydelige forbedringene som er gjort ved at konvensjonelle syntetiske kjølemedier i varmepumper og multifunksjonelle enheter er byttet ut mot det naturlige alternativet propan. Flere av kjølemediene som brukes i dag, er ofte svært skadelige med tanke på hvilket globalt oppvarmingspotensial (GWP) de har. De kan fungere svært bra som kjølemedier, men de inneholder en rekke drivhusgasser, og ved et eventuelt utslipp er noen av disse mange ganger verre for miljøet enn karbondioksid. Propan er derimot et naturlig kjølemedium med en GWP på 0. Det bidrar til en betydelig reduksjon av karbonfotavtrykket for varme- og kjøleutstyr, og der tilpasser vi arbeidet vårt slik at vi ivaretar miljøansvaret vårt. Finn ut mer i blogginnleggene fra ekspertene våre nedenfor:

 

Fremtidens kjølemedium er naturlig og staves «propan»

Vi knuser mytene om propan

RE:use – hva er ambisjonen vår?

Ved renovering eller ombygging av en bygning er det ikke uvanlig at fullt fungerende utstyr kasseres og erstattes med helt nytt, rett og slett på grunn av endrede krav til inneklima. Visse bygningsmaterialer, som murstein, vinduer og baderomsutstyr, er det forholdsvis enkelt å installere på nytt i andre bygninger. Men hva med mer komplekse produkter, som ventilasjonsutstyr?

I Swegon har vi igangsatt og kombinert et sett med pilotprosjekter, der målet er å etablere gode rutiner for fremtidig gjenbruk av varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsenheter og -systemer. Vi ønsker å finne en måte å tilbakeføre eksisterende utstyr på i stor skala, for så å tilby dette på markedet igjen etter at det er rengjort, oppgradert og til slutt kvalitetskontrollert. Ut fra et funksjonelt perspektiv vil produktet være på linje med et splitter nytt, og karbonfotavtrykket vil være betydelig redusert. Dette er en tilnærming som har åpenbare fordeler, sammenlignet med å bruke andrehåndsprodukter.

 

Følg med på vårt RE:use-initiativ mot en mer sirkulær økonomi.

Å ikke gjenbruke er et stort sløseri, men denne forandringen krever at både vi og kundene våre tenker på en annen måte – og vi er godt på vei
Andreas Örje Wellstam, CEO Swegon Group

RE:vitalise – forlenger produktets levetid

Som tittelen avdekker handler RE:vitalise om å gi produkter lengre levetid. Det skjer ved å gjennomføre komponentoppdateringer og legge til moderne funksjonalitet i produktene. Forskjellen mellom RE:vitalise og tradisjonell utskifting av reservedeler og rutinemessig vedlikehold er de beregnede 10–20 ekstra årene med driftstid som revitaliserte produkter får.

I RE:3-rammeverket skiller RE:vitalise seg ut som den mest effektive måten å redusere innebygd karbon på. Det skyldes at alle produkter blir værende på stedet, behovet for transport er betydelig redusert, og bare nødvendige komponenter produseres på nytt, ikke hele enheter.

 

RE:vitalise i praksis

Oppgradering og digital renovering

Et eksempel: Selv om våre Swegon GOLD luftbehandlingsaggregater er kjent for sin lange levetid, kommer selvsagt visse komponenter til å slites ut på sikt. Selv om den mekaniske strukturen kan holde seg i flere tiår, innebærer fremskritt innen informasjonsteknologien at programvaren og de digitale grensesnittene kan bli raskere utdatert. Gjennom enkel utskifting av nøkkelkomponenter og ved hjelp av programvareoppdateringer, får enheten forlenget levetid og er faktisk smartere enn den var tenkt å være fra begynnelsen av.

Samtidig kan styringen til vårt Swegon WISE-system for behovsstyrt ventilasjon oppdateres og dermed være kompatibel med den nyeste WISE-generasjonen. Denne oppdateringen beholder det meste av den eksisterende maskinvaren på plass, samtidig som systemet moderniseres betydelig.

 

Bli kjent med oppgraderingen av Swegon GOLD

Les mer om digitale renoveringer av WISE-systemet

Utforsk mer

Nedenfor presenteres et sett med tilknyttede emner for videre læring