You might want to visit our North American website:

Vi förklarar behovsstyrd ventilation 

Behovsstyrd ventilation (VAV och DCV) är som begreppet antyder ventilationslösningar som manuellt eller automatiskt reglerar luftflödet för att fylla det faktiska behovet vid givet tillfälle, till skillnad från CAV där luftflödet är konstant. Är en lokal tom regleras luftflödet och går ner på lågfart och är en annan lokal samtidigt full med människor så kan systemet anpassas till att öka luftflödet i denna. I den här guiden förklarar vi hur det går till.

Spar energi utan att tumma på inomhusklimatet

Anledningen till luftflödet bör anpassas är enkel. Det behövs inte ventileras för fulla lokaler när de egentligen är tomma. Med CAV är luftlödet konstant och ofta högt inställt för att undvika för låg lufttillförsel när lokalen är fullsatt. Detta innebär förstås att lika mycket luft tillförs trots att lokalen är helt tom. Lösningen på detta heter behovsstyrd ventilation. VAV och DCV är två typer av behovsstyrda system som hjälper dig att spara energi.

Ett syfte - två olika system

VAV- och DCV-system fyller i grund och botten samma syfte, att anpassa ventilation och klimatisering efter varierande aktivitetsnivå i våra lokaler. Generellt sett är det möjligt att nå högre energibesparing och bättre inomhusklimat med ett mer avancerat system. Men det finns givetvis också applikationer där enklare system fungerar utmärkt. Vad är då skillnaderna och fördelarna med de två alternativen?

VAV - variable air volume 

 • Enkel behovsstyrning - luftflödet kan variera över drifttiden och anpassas efter t.ex. temperatur eller luftkvalitet
 • Innebär ofta lägre investeringskostnad för mindre projekt jämfört med DCV
 • Uppfyller ofta kravställningen för enklare projekt, så som förskolor och mindre skolor
 • Ger ofta en bra energibesparing jämfört med CAV (konstantflödessystem)

DCV - demand controlled ventilation

 • Avancerad behovsstyrning - anpassar luftflöden och temperatur beroende på behov och närvarostatus i lokalerna, t.ex. med olika driftfall
 • Större möjlighet till anpassad komfort efter differentierade kundbehov
 • Ofta möjligt att kombinera luft- och vattenburna produkter för ett komplett inneklimatsystem
 • Stark bidragande faktor till en bra klassificering i olika certifieringsprogram så som BREEAM, WELL och LEED
 • Större möjligheter till energibesparing, vilket framför allt är en fördel i byggnader med hög energiförbrukning för ventilation och klimatisering

→ Läs hela texten på vår blogg

Avancerat, inte krångligt

Vi vill givetvis att de lokaler vi vistas i ska ventileras och klimatiseras väl för bästa välbefinnande och hälsa. Men i de flesta typer av lokaler varierar aktivitetsnivån över dygnet, vilket gör att vi ofta ventilerar tomma lokaler som om de vore fullsatta.

Det mest avancerade systemet för att motverka detta är DCV. Med avancerat menas i detta fall att det är smart system och rent tekniskt mer utvecklat utan att vara krångligt vilket medför en rad extra möjligheter att maximera komfort, minimera kostnader och att undvika onödig energiförbrukning.

 Tre grundfunktioner med DCV:

 • Luften flyttas dit behovet finns 
 • Alltid steglöst
 • Alltid övervakat

DCV reglerar utifrån:

 • Temperatur - För att alltid hålla rätt temperatur i rummet
 • Luftkvalitet - För att säkerställa komnfort och hälsa i rummet
 • Luftfuktighet - För att byggnaden inte ska utsättas för mögelfrämjande fukthalter
 • Närvaro - För att spara energi

Då ventilationen baseras på närvaro och behov så går systemet på ”ekonomifart” så fort behoven minskar i byggnaden

→ Lösningar för behovsstyrda system

Varför behovsstyrd ventilation?

Undersökningar i bl.a. skolor visar hur närvarograden i olika sorters utrymmen generellt är låg, vilket gör att ett system som anpassar ventilationen och klimatiseringen efter behovet kan spara upp till 80% av fläktenergin och 40% av värme- och kylenergin. Dessutom kräver systemet oftast mindre ventilations-aggregat och kylmaskiner, vilket minskar investeringskostnaden. Samma sak gäller även för många andra typer av lokaler, t.ex. kontor, bostäder och hotell.

Närvarograd i klassrum under skoltid
TeknDr. Dennis Johansson, Närvaro i byggnader – mätningar och uppskattningar, 2010

Här framgår tydligt att det inte är hållbart ur ett energi- och miljöperspektiv att ventilera med full kraft dygnet runt. Inte ens under dygnets mest aktiva timmar är detta nödvändigt. Det finns ju system som hjälper till att hålla energiförbrukningen låg, den ekonomiska besparingen hög och inomhusklimatet utmärkt. Ett enklare VAV-system kan vara fullt tillräckligt i mindre projekt där kravbilden inte är så avancerad och investeringskostnaden en avgörande faktor. För projekt där kraven på inomhusklimatet är högre och byggnaden ev. skall certifieras enligt något program krävs mer avancerade DCV-system.

Människan i rummet
De senaste årtiondena har inneburit stora förändringar i var och hur de flesta av oss tillbringar våra dagar, men vi människor fungerar i grunden på samma sätt som för tusentals år sedan. Genom att utgå från människan när vi utformar våra inneklimatsystem kan vi hålla komforten hög, vilket inverkar positivt både på prestationsförmågan och vår långsiktiga hälsa.

Vad gör Swegon?