You might want to visit our North American website:

Energieffektivitet i samband med ventilation, värme och kyla

Energieffektivitet i samband med ventilation, värme och kyla

Energieffektivitet har alltid varit en relevant fråga för värme-, ventilations- och luftkonditioneringsbranschen. Men skillnaden i dag är att när vi talar om energi så är det en direkt fråga om tillgång och kostnad. Dessutom är globala och lokala hållbarhetsmål och kraven på en hälsosam, produktiv och behaglig inomhusmiljö grundförutsättningar för att hyresgäster stannar och genererar långvariga hyresintäkter. Den här guiden ger tydliga rekommendationer för hur du kan uppnå betydande energibesparingar hos en befintlig värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning. Den tar också upp ett antal avgörande frågor som behöver besvaras för att energiförbrukningen från ventilation, värme och kyla vid nybyggnation eller renovering ska kunna minimeras.

Ventilation, värme och kyla är inte en isolerad fråga

I västvärlden står byggnader för cirka 40% av energiförbrukningen och den energi som går åt att driva ventilation, värme och kyla utgör 15%. Åtgärder bör därför sättas in för att minska värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemens energiberoende. Men det är viktigt att förstå att de också är en del av en byggnad och inte kan lyftas ut och hanteras som ett enskilt fenomen.

Till exempel är klimatskalet en faktor som har stor betydelse för vilka energibesparingar som kan uppnås med ventilation, värme och kyla i en byggnad. Lufttätheten, fönstrens egenskaper och isoleringen måste också tas med i beräkningarna för ett minskat energiberoende. Men dessa faktorer behöver inte nödvändigtvis betecknas som bra eller dåliga. De är snarare parametrar som påverkar alternativen för en energieffektiv värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning och ett bra inomhusklimat. I det här sammanhanget är det viktigt att förstå att förbättringar som görs på ett ställe kan kräva en ökad energianvändning på ett annat. Ett bättre isolerat klimatskal ger exempelvis mindre temperaturvariationer i byggnaden och därmed ett mindre behov av att värma och kyla den, men det ökar behovet av ventilation eftersom klimatskalet blir mera lufttätt än det var innan.

Energibesparingar och kvaliteten på inomhusmiljön

Ventilation, värme och kyla (luftkonditionering) kan inte heller separeras från inomhusklimatet. Historien har lärt oss betydelsen av ett bra inomhusklimat när de lufttäta byggnaderna och den minimala ventilationen orsakade flera problem för såväl byggnader som människor under oljekrisen och den ekonomiska krisen under 1970- och 1980-talen. 

Vi har lärt oss mycket sedan dess när det gäller förslitningar, sjuka hus med mera och i dag vet vi att ventilation, värme och kyla behövs för att byggnader och människor ska må bra. Och inte bara det. Flera studier på senare tid visar att produktivitet och strategiskt tänkande, välbefinnande och hälsa samt förmågan att vila och återhämta sig är beroende av ett bra inomhusklimat. På tal om det så vistas vi ungefär 90% av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att lära av historien och inte bara välja första bästa energibesparingslösning utan i stället försäkra sig om en långsiktig energieffektivitet utan att det kompromissar med inomhusmiljökvaliteten (IEQ).

Läs mer i vår guide Människan och Rummet

Eller, kontakta oss

Hur mycket energi kan man spara?

När det gäller vilka besparingar som är möjliga att uppnå kan studier ge oss vissa indikationer på vad som är rimligt. För det första: genom att byta ut äldre teknik för uppvärmning som använder fossila bränslen eller direktverkande el med exempelvis värmepumpar är det möjligt att uppnå betydande energibesparingar på 50% eller mer. För det andra: genom att använda ett luftbehandlingsaggregat med en bra värmeväxlare som kan återvinna den energi som annars bara skulle försvinna ut med avluften eller ventileras ut genom fönstren går det att spara 80–90% av energin för värme och kyla. Sist men inte minst: när moderna behovsstyrda ventilationssystem används är det möjligt att spara upp till 80% av ventilationsfläktens energiförbrukning och minska kylnings- och uppvärmningsbehovet med upp till 40% i jämförelse med grundventilation.

De här lösningarna är någonting nytt för många standardbyggnader. Men även där de finns på plats kan de potentiella besparingarna vara betydande. I en jämförelse före och efter renoveringen av Katedralskolan i Linköping framgår att de nya luftbehandlingsaggregaten och den behovsstyrda ventilationen gett energibesparingar
på hela 70%. Och det finns väldigt många andra liknande byggnader.

Läs vårt referensprojekt Katedralskolan i Linköping

Vad kan man göra med en befintlig värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning i dag?

Det finns vissa självklara situationer när en lösning för ventilation, värme och kyla kan uppgraderas eller bytas ut och planeras mer eller mindre från scratch, till exempel i samband med renoveringar eller nybyggnationer. Men det är ändå möjligt att ställa in, finjustera eller anpassa ett värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem utan tidskrävande eller kostsamma renoveringar.

Modifieringar efter aktuella behov och krav kan ge stora energibesparingar redan i dag. Tips och rekommendationer för hur du går till väga hittar du i det här avsnittet av guiden.

Till våra rekommendationer

Många olika slags renoveringar

I dag är cirka 75% av byggnadsbeståndet i Europa energiineffektivt och det är helt enkelt inte möjligt att beskriva alla tänkbara renoveringsprojekt som skulle kunna förbättra byggnadernas energieffektivitet. Det är därför av stor betydelse att man inför varje projekt noga planerar alla byggnader med ett minimalt energiberoende i åtanke. Såväl den planerade renoveringsprocessen som förbättringsåtgärderna avseende energi spelar en avgörande roll för vilka alternativ som erbjuds för att förbättra energiprestandan i en byggnads lösning för ventilation, värme och kyla.

Den typen av renovering som innebär att en hel byggnad måste tömmas tar vi upp som ett nybyggnationsprojekt i avsnittet nedan. Det är för att energikraven i de här projekten innebär att det blir som att börja från scratch.

Läs mer om energibesparingar och renoveringar

Systemlösningar för att minimera energiförbrukningen

Det kan vara svårt att börja helt från scratch. Men egentligen är det en fantastisk möjlighet att optimera en hel lösning för ventilation, värme och kyla (luftkonditionering). Kanske verkar det lite för invecklat. Men det finns färdiga skräddarsydda system som kombinerar de viktigaste enheterna och komponenterna – från rum till tak – och ser till att alla funktioner harmonierar. Så det behöver inte vara så problematiskt. Det är snarare en stor potential att spara energi på lång sikt för alla enheter i en hel värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning.

Nybyggnation eller större renovering

Att planera en energieffektiv lösning för ventilation, värme och kyla (luftkonditionering) för en ny byggnad är verkligen som att börja helt från scratch där nästan allt är möjligt. Ett omfattande renoveringsprojekt kan man se på ungefär samma sätt. Byggnaden står helt tom och planeringen kan påbörjas nästan från ruta ett. Den här typen av renovering förväntas bli mycket vanlig framöver. Det beror på att byggnormer, bestämmelser och lagstiftning gör det gynnsamt att renovera och bevara befintliga byggnader för att slippa belasta miljön i onödan genom att använda mera byggmaterial. En renovering är ett perfekt sätt att minimera mängden inbäddad koldioxid i en byggnad. En befintlig byggnadskonstruktion kan dock innebära vissa begränsningar i utrymmet och kulturminnesmärkta byggnader är viktiga att bevara. Men det mesta går ändå oftast att lösa, vilket än en gång gör energieffektivitet och ett bra inomhusklimat till högsta prioritet.

Därför är det viktigt att fastställa förutsättningarna och kraven för framtiden. Det är avgörande för att kunna begränsa de många alternativen av produkter och system till en värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning som kan leverera både energieffektivitet och ett bra inomhusklimat. Vi har stor erfarenhet av byggprocessens alla faser vad gäller såväl nybyggnation som renoveringsprojekt – så låt oss hjälpa till.

Kontakta oss

Tre saker om långsiktig energieffektivitet som är bra att komma ihåg

För att lyckas

  • Välj aggregat för ventilation, värme och kyla som är energieffektiva i sin egen drift och som har funktioner som motsvarar behoven av och kraven på inomhusklimatet i byggnaden.
  • Förstå skillnaden mellan system för konstant luftvolym (CAV), variabel luftvolym (VAV) och behovsstyrd ventilation (DCV) och anpassa rumshanteringssystemets egenskaper efter de krav på energieffektivitet och inomhusmiljökvalitet som gäller.
  • Välj enheter och produkter med stor flexibilitet och som går att uppdatera eller uppgradera för att kunna anpassa inomhusklimatet för framtida behov och krav och framtidssäkra byggnaden.

Vår programvara Swegon ESBO har tagits fram för att hjälpa dig från de allra första stegen i ett projekt till den färdiga byggnaden. Den ger värdefull information om produktspecifikationer, inomhusklimatparametrar och energiåtgärder inför valet av aggregat och system i våra produktvalsverktyg.

 

Läs om CAV, VAV och DCV

Swegon ESBO för projektets alla faser
Tänk på att inte bara välja första bästa energibesparingslösning utan i stället försäkra dig om en långsiktig energieffektivitet utan att det kompromissar med inomhusmiljökvaliteten (IEQ).
Åsa Norén Lundh, chef för kompetenscentret för inomhusmiljö på Swegon, angående att spara energi på ett klokt sätt utan att påverka inomhusklimatet.