You might want to visit our North American website:

Värme

Värme

Swegon är din professionella partner för
hållbara värmelösningar

EU strävar efter att bli klimatneutrala till år 2050

Produktionen och användningen av energi står för mer än 75 % av EU:s utsläpp av växthusgaser.

40 % av energiförbrukningen i Europa kommer från byggnader

För byggnader som inte är bostäder har elanvändningen under de senaste 20 åren ökat med anmärkningsvärda 74 % i takt med att användningen av IT-utrustning och luftkonditionering ökat.

EU bör minska byggnaders utsläpp av växthusgaser med 60 % och energiförbrukningen för värme och kyla med 18 %.

EU kommer att påskynda införandet av förnybara energikällor och främja en bredare användning av spillvärme och integrering av energisystem för att minska koldioxidutsläppen från värme och kyla, vilket står för 80 % av energiförbrukningen i bostadshus.

EU kommer att stärka det befintliga målet för förnybar värme och kyla och införa ett krav på att använda miniminivåer av förnybar energi i byggnader.

Värmepumpar spelar en nyckelroll i nya och renoverade byggnader eftersom de gör det möjligt att kombinera hög verkningsgrad, minskade energikostnader och systemiska fördelar för stabiliteten i näten.

Varför värmepumpar hjälper

Primärenergi (PE) är en energiform som finns i naturen och kan vara icke-förnybar (fossilt bränsle) eller förnybar (sol, vind, geoenergi). Primärenergi omvandlas till andra energiformer, bland annat värme- och kylenergi för olika ändamål som till exempel komfort i byggnader.
 
Medan moderna värmepannor omvandlar 100 kW primärenergi till 90–95 kW värmeenergi med en energiförlust på 5–10 % erbjuder Swegon innovativa och hållbara lösningar som producerar över 140 kW värmeenergi med 100 kW primärenergi eller över 350 kW värmeenergi med 100 kW elektrisk energi, som kan produceras med förnybara källor.
 
Vi kan också använda 100 kW elektrisk energi för att producera över 700 kW kombinerad kyl- och värmeenergi!
 
Swegon bidrar till att minska koldioxidutsläppen för byggnader, förbättrar innemiljökvaliteten, främjar ackrediteringar för byggnader av hög standard genom att ge högre avkastning för investerare, ägare och hyresgäster.

Hur värmepumpars hållbarhet värderas

GWP

GWP (Global Warming Impact) är kanske det miljömått som används mest. GWP är det index som jämför hur ett utsläpp av en växthusgas påverkar den globala uppvärmningen i förhållande till effekten av samma mängd koldioxidutsläpp.
GWP är den egentliga påverkan för köldmediegasen oavsett mängden som används.

TEWI

TEWI (Total Equivalent Warming Impact): Förutom köldmediets direkta påverkan (som enkelt beräknas genom GWP) påverkar alla system eller processer som kräver energitillförsel indirekt miljön. Denna påverkan har sitt ursprung i koldioxidutsläppen från energiproduktionsprocesserna. TEWI står för effekten på den globala uppvärmningen från både köldmediets direkta påverkan (GWP + köldmediefyllning) och de indirekta utsläppen från alla system eller processer, vilka kräver energitillförsel som indirekt påverkar miljön (värmepumpens säsongsverkningsgrad).

Förnybara källor

Luft

Uteluft som en oändlig energikälla trots dess temperatur.
Värmeenergi kan överföras till inomhusluft eller uppvärmningsvatten.

Mark

Markvärmepumpar nyttjar energi genom att utvinna värme direkt ur marken (jordvärme, bergvärme).

Vatten

Vatten tillgängligt i naturen (akviferer, sjöar, brunnar) eller från industriprocesser (spillvatten) är en stor lagring av energi som kan utnyttjas som källa i vätska/vattenvärmepumpar.

Sol och vind

Sol och vind kan inte användas som ”värmekällor” men är ändå hållbara källor för att producera el att driva värmepumpar med utan att förbränna fossila bränslen.

Swegon som värmeleverantör

  • Swegon är aktiv medlem i svenska branschorganisationen Kyl & Värmepump Importörerna

  • Vi är medlemmar i European Heat Pump Association, EHPA.

  • Vi är listade i tyska BAFA-databasen för värmepumpar som främjar omställningen till förnybar energi genom att stödja små och medelstora företag och ekonomisk utveckling.
  • Swegons värmepumpar uppfyller kriterierna i den italienska förordningen ”Conto Termico, DM 16/02/16” avseende ökad effektivitet i renoverade byggnader.

  • Swegons värmepumpar är certifierade enligt Eurovents värmepumpsprogram och Eurovents LCP-HP-program.

Läs våra blogginlägg om värmepumpar