You might want to visit our North American website:

Hur kan läckage minimeras?

Läckage bör undvikas eftersom det påverkar både luftkvaliteten och energiförbrukningen. Det finns två typer av läckage: 

  • Direkt läckage som passerar tätningarna
  • Överföring

Mängden direkt läckage som passerar tätningarna beror på tryckbalansen mellan tilluftssidan och frånluftssidan. Om tryckdifferensen mellan tilluft och frånluft är noll blir också det direkta läckaget noll. Det här kan uppnås genom att tillföra ett extra tryckfall i frånluften.

Överföring innebär att luft förs över från ena sidan av rotorn till den andra som ett direkt resultat av rotationen. Det betyder att viss frånluft förs över till tilluften och en del uteluft överförs till frånluften.

Här nedan finns information om hur internt läckage minimeras i Swegons luftbehandlingsaggregat och hur det interna läckaget mäts på rätt sätt.

Så minimeras läckage i GOLD-aggregat

Renblåsningssektor

Överföringen kan minimeras med en renblåsningssektor, som är en platta som blockerar en del av rotorn för frånluften och låter en liten mängd uteluft blåsa rotorn ren från frånluft. På så sätt förhindras överföring av frånluft till tilluft med den lufthastighet som renblåsningssektorn är dimensionerad för. Vid en lägre hastighet kommer det att ske en liten överföring.

Eurovents guide ”Air Leakages in Air Handling Units” (”Luftläckage i luftbehandlingsaggregat”) rekommenderas för vidare läsning.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Överföringsreglering

GOLD-styrsystemet IQlogic har en funktion som styr rotorns hastighet efter lufthastigheten för att garantera en korrekt renblåsning. Genom att anpassa rotorns hastighet efter luftflödet och sänka rotorns hastighet när det är nödvändigt minimeras överföringen av frånluften till den rena tilluften.

Tryckbalans

För att renblåsningsfunktionen ska fungera måste det vara en tryckdifferens som driver luftflödet genom sektorn. Det måste finnas ett tryck före rotorn på frånluftssidan som är lägre än trycket på tilluftssidan efter rotorn.  

I GOLD-aggregat kan tryckbalansen mätas med mätnipplarna som finns och justeras med de perforerade tryckplattorna som finns i aggregatet.

Luftkvalitetsreglering

I GULD-styrfunktionen finns ett alternativ som säkerställer rätt tryckbalans även när det externa trycket förändras. En tryckgivare används för att reglera ett spjäll på frånluftsinloppet så att rätt tryck kan upprätthållas kontinuerligt. Detta är idealiskt för system med behovsstyrd ventilation.

Så mäts internt läckage

OACF och EATR

De vanligaste faktorerna som används vid fastställandet av interna läckage i roterande värmeväxlare är EATR och OACF. Båda dessa finns definierade i EN 16798-3.

EATR anger hur mycket frånluft som läcker ut i tilluften. OACF anger uteluftens förhållande till tilluften och är ett mått på läckaget mellan uteluft och frånluft.

EN 308 beskriver metoder för att mäta värmeväxlares prestanda, varav två är OACF och EATR. Alla Eurovent-certifierade luftbehandlingsaggregat mäts enligt EN 308.

 

 

 

 

 

 

Illustration:
Eurovent

SFPv

SFP handlar om tryck och verkningsgrad. För att minska SFP behöver tryckfallet sjunka och den totala fläktverkningsgraden minska.

Beräkning av SFPv

I en korrekt beräkning av SFP för aggregatet måste läckagen och det extra tryck som behövs för att få rätt tryckbalans ingå.

Enligt definitionen av SFPv måste läckagen ingå och fläktarnas arbetspunkter beräknas med effekterna av läckage. Det betyder att SFPv blir högre än SFP beräknat utan läckage.

Läs mer i vår blogg om faktorer som är viktiga att tänka på när du ska minska SFP