You might want to visit our North American website:

Hvordan kan lekkasje minimeres?

Lekkasje bør unngås fordi det påvirker både luftkvaliteten og energiforbruket. Det finnes to typer lekkasje: 

  • Direkte lekkasje som passerer tetninger
  • Overføring

Mengden direkte lekkasje som passerer tetningene avhenger av trykkbalansen mellom tilluftssiden og fraluftssiden. Hvis trykkdifferansen mellom tilluft og fraluft er null, blir også den direkte lekkasjen null. Dette kan oppnås ved å tilføre et ekstra trykkfall i fraluften.

Overføring innebærer at luft overføres fra den ene siden av rotoren til den andre som et direkte resultat av rotasjonen. Dette betyr at en viss mengde fraluft overføres til tilluften, og at en viss del uteluft overføres til fraluften.

Nedenfor finnes informasjon om hvordan intern lekkasje minimeres i Swegons luftbehandlingsaggregater, og hvordan den interne lekkasjen måles på en riktig måte.

Hvordan lekkasje minimeres i GOLD-aggregater

Renblåsingssektor

Overføringen kan minimeres med en renblåsingssektor, som er en plate som blokkerer en del av rotoren for fraluften og lar en liten mengde uteluft blåse rotoren ren for fraluft. Dette eliminerer overføringen av fraluft til tilluft med den lufthastigheten som renblåsingssektoren er dimensjonert for. Ved lavere hastighet skjer det en liten overføring.

Eurovents guide "Air Leakages in Air Handling Units" («Luftlekkasje i luftbehandlingsaggregater») anbefales for videre lesing.

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Overføringsregulering

GOLD-styresystemet IQlogic har en funksjon som styrer hastigheten til rotoren etter lufthastigheten for å sørge for korrekt renblåsing. Ved å tilpasse rotasjonshastigheten når det er nødvendig, minimeres overføringen av fraluften til den rene tilluften.

Trykkbalanse

For at renblåsingsfunksjonen skal fungere, må det være en trykkdifferanse som driver luftstrømmen gjennom sektoren. Dette krever at trykket før rotoren på fraluftssiden er lavere enn trykket på tilluftssiden etter rotoren. 

I GOLD-aggregater kan trykkbalansen måles med de medfølgende måleniplene, for så å justeres med de perforerte trykkplatene som følger med aggregatet.

Luftkvalitetsstyring

I GOLD-automatikken finnes det en funksjon som sikrer riktig trykkbalanse også når det eksterne trykket forandres. En trykksensor brukes for å regulere et spjeld på fraluftsinnløpet slik at riktig trykk kan opprettholdes kontinuerlig. Dette er ideelt for behovsstyrte ventilasjonssystemer.

Slik måles intern lekkasje

OACF og EATR

De vanligste faktorene som brukes ved fastsetting av interne lekkasjer i roterende varmevekslere er EATR og OACF. Begge disse er definert i EN 16798-3.

EATR angir hvor mye fraluft som lekker ut i tilluften. OACF angir uteluftens forhold til tilluften og er et mål på lekkasjen mellom uteluft og fraluft.

EN 308 beskriver metoder for å måle varmevekslerens ytelse, der OACF og EATR er inkludert. Alle Eurovent-sertifiserte luftbehandlingsaggregater måles i samsvar med EN 308.

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon:
Eurovent

SFPv

SFP handler om trykk og virkningsgrad. For å redusere SFP er det nødvendig å redusere trykkfallet og øke den totale virkningsgraden for viften.

SFPv-beregning

I en korrekt beregning av SFP for luftbehandlingsaggregater må lekkasjer og det ekstra trykket som er nødvendig for å få riktig trykkbalanse tas med.

Ifølge definisjonen av SFPv må lekkasjene inngå og driftspunktene for viftene beregnes med effektene av lekkasje. Dette betyr at SFPv blir høyere enn SFP beregnet uten lekkasje.

Les mer i vår blogg om faktorer som er viktige å tenke på når du skal redusere SFP

Svært lav risiko for overføring av aerosoler

Studie ved universitetet i Lucerne

Under covid-pandemien har det vært bekymringer i forbindelse med interne lekkasjer i roterende varmevekslere og om viruspartikler kan bli overført fra fraluften og tilbake til tilluften. For å undersøke dette gjennomførte Lucerne-universitetet for anvendt vitenskap og kunst en studie der overføring av aerosoler via roterende varmevekslere ble målt. Studien ble bestilt av Fachverband Gebäude-Klima og støttet av AHU-produsenter, inkludert Swegon.

Resultatene av studien konkluderte med: «I tillegg til mulig overføring av aerosoler ved lekkasje i roterende varmevekslere er det ingen ekstra risiko for aerosoloverføring via andre transportmekanismer. Det er dermed påvist at sikker drift av ventilasjonssystemer uten økt risiko for aerosoloverføring er mulig når roterende varmevekslere brukes hensiktsmessig med hensyn til EATR-verdiene.»

Les hele rapporten her