You might want to visit our North American website:

Ventilationsprincipper

Ventilationsluften udnyttes til forskellige formål. Den overordnede opgave er at føre forurenet luft bort, og udskifte den med ren og tempereret luft. Med forurening mener vi for eksempel forureninger i form af gasser og partikler, men også overskudsvarme kan i visse tilfælde betragtes som en forurening. Ved ventilation af lokaler skelner man mellem to hovedprincipper:

EAGLE CC
DHC

Blandingsventilation

Tilluften tilføres her med en sådan hastighed, at koncentrationen af forureninger bliver ens i alle dele af lokalet. På samme måde bliver temperaturforskellene meget små i lokalet, hvilket er en fordel for komforten. Afhængigt af komfortfordelene er dette det mest almindelige strømningsprincip i vores lokaler. Tilluft tilføres som regel i loftsniveau eller alternativt fra væg i nærheden af loftet med en relativt høj impuls. For at undgå træk kræves et nøje valg af tilluftsarmatur, således at kastelængde, luftstrålingens udbredelse med mere bliver korrekt afvejet i forhold til rummets størrelse.

 

Godt valg til lokaler...

• …såsom klasselokaler, restauranter og kontorer

• …med lav til middelhøj loftshøjde

• …hvor der kan tilføres tilluft i loftsniveau

• …med høje komfortkrav, trækfrit i hele opholdszonen

• …med behov for at klare store temperaturforskelle mellem tilluft og rumtemperatur (= høj køleeffekt)

Dysearmaturer er et godt eksempel på opblandende ventilation, læs videre her:

Dysearmaturer

Deplacerende ventilation (termisk styret ventilation)

Deplacerende indebærer, at ventilationsluften tilføres med lav hastighed ved gulvet. Tilluftstemperaturen er altid lavere end rumtemperaturen, dvs. termisk styret strømningsbillede. Den koldere tilluft udbreder sig mere eller mindre over gulvoverfladen og påvirkes af forekommende varmekilder i lokalet. Tilluft strømmer ved hjælp af disse varmekilder opad og forsyner området omkring varmekilden med frisk luft. Forurenet luft stiger opad og evakueres via fraluft i loftsniveau.

 

Godt valg til lokaler...

• …med store arealer, såsom industrilokaler, lufthavne, cafeterier

• …med middelhøj til høj loftshøjde

• …hvor der forekommer store varmekilder, f.eks. restaurantkøkkener

• …med begrænset kølebehov/punktkilder i store lokaler