You might want to visit our North American website:

Dette bør du vite om varmevekslere

Det handler om gjenvinning

Luftbehandlingsaggregater kan være utstyrt med varmevekslere. Hensikten med en varmeveksler er å ta vare på den varmen eller kjølingen som finnes i luft- eller vannsirkulasjonen, slik at den ikke går tapt. Varmeveksleren kan også brukes til å flytte varme eller kjøling til andre systemer.

De vanligste varmevekslertypene er:

  • Roterende varmeveksler
  • Motstrømsvarmeveksler
  • Krysstrøms varmeveksler
  • Batterivarmeveksler

Roterende for høy virkningsgrad

En roterende varmeveksler består av et roterende hjul med et stort antall små luftkanaler av aluminium. Den varmere fraluften varmer opp kanalene og overfører varme til den kaldere tilluften.

Temperaturvirkningsgraden ved lik til- og fraluft kan være på hele 85 %. I en roterende varmeveksler forekommer det vanligvis aldri frost. Det gjør at den høye temperaturvirkningsgraden beholdes, uansett hvilken utetemperatur som råder.

Den roterende varmeveksleren gjenvinner også kjøling like effektivt, og med behandling for hygroskopi eller sorpsjon så gjenvinnes også fuktighet, slik at kostnader til kjøling kan spares inn.

Siden det er de samme overflatene som kommer i kontakt med både fraluft og tilluft, bør det ikke brukes roterende varmeveksler når ett og samme luftbehandlingsaggregat brukes til forskjellige virksomheter, f.eks. luftveksling til kontor og restauranter.

Platevarmeveksleren stopper kontaminering

En krysstrøms varmeveksler består av tynne aluminiumlameller – plater – som danner kryssede luftkanaler. Den varmere fraluften varmer opp lamellene og overfører da varme til den kaldere tilluften.

En motstrøms varmeveksler er bygd opp på tilsvarende måte som en krysstrømsveksler. Den er imidlertid utbygd slik at det også finnes et parallelt avsnitt, og da blir kontaktflaten større enn i en krysstrøms varmeveksler.

Temperaturvirkningsgraden ved lik til- og fraluften er ca. 65 % i en krysstrøms platevarmeveksler og opptil ca. 80 % i en motstrøms platevarmeveksler. Til- og fraluft har helt separate luftkanaler og eventuelle lukter eller partikler i fraluften kan derfor ikke gå tilbake inn i tilluften.

Batterivarmeveksler velges når store luftmengder må separeres

Batterivarmeveksler brukes oftest når man vil ha adskilte luftveier ved store luftmengder. Den har ett væskebatteri i tilluften og ett i fraluften. Væsken i fraluftsbatteriet varmes da av fraluften en og pumpes til tilluftsbatteriet, som varmer tilluften. Temperaturvirkningsgraden ved lik til- og fraluft er opptil 68 %.