You might want to visit our North American website:

Batterivärmeväxlare

En batterivärmeväxlare har ett vätskebatteri på tilluftssidan och ett på frånluftssidan. En värmebärare pumpas runt i en krets mellan batterierna. Luften värmer upp vätskan i frånluftsbatteriet och vätskan värmer upp luften i tilluftsbatteriet.

Temperaturverkningsgraden för balanserad tilluft och frånluft är något lägre i jämförelse med roterande värmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare.

Den idealiska användningen är då man vill ha helt åtskilda luftflöden, vilket är vanligt i sjukhusmiljöer men också när man vill cirkulera processluft i industrier.

Hur fungerar det?

Batterivärmeväxlaren är som standard försedd med en rörenhet som innefattar cirkulationspump, 3-vägsventil och säkerhetsutrustning.

Rörenhetens ventil reglerar värmeåtervinningsgraden kontinuerligt, vätskeflödet mäts och den behovsstyrda cirkulationspumpen säkerställer rätt flöde för att uppnå bästa temperaturverkningsgrad. Temperaturverkningsgraden för balanserad tilluft och frånluft är dock något lägre i jämförelse med roterande värmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare.

Tilluften och frånluften har helt åtskilda batterier, vilket innebär att eventuella lukter eller partiklar i frånluften inte överförs till tilluften.

Batterivärmeväxlaren är försedd med ett mycket effektivt påfrysningsskydd som mäter vätsketemperaturen i frånluftsbatteriet och dessutom mäts fuktigheten i frånluften. Med hänsyn till fukthalten beräknas den lägsta tillåtna vätsketemperaturen utan risk för frysning och 3-vägsventilen säkerställer att denna temperatur inte överskrids.

Batterivärmeväxlare lämpar sig där det råder strikta krav på luktspridning och hygien.
Nils Spetz, produktchef, Swegon