You might want to visit our North American website:

Renoveringar av olika slag

Det är nästan omöjligt att definiera vad en renovering egentligen är. Det kan i stort sett vara vilken förändring av en byggnad som helst. Beroende på renoveringens omfattning kan en rad åtgärder vidtas för att öka energieffektiviteten. I det här avsnittet av guiden kommer vi fokusera på sådant som rör en omfattande förändring av en byggnad och/eller ventilation, värme och kyla. Men kom ihåg att nästan alla förändringar av en byggnad kan innebära att värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösningen behöver justeras.

Se till att göra allting rätt när du renoverar

Med anledning av klimatkrisen och de många initiativ som tas för att minska utsläppen av växthusgaser är det viktigt att göra allting rätt när man ska renovera. Med det menar vi att välja produkter och system som kan erbjuda ett bra inomhusklimat för personerna i en byggnad såväl i dag som i framtiden och samtidigt minimera energiberoendet.
Om byggnadens användning inte är helt känd kan man använda sensorer, antingen inne i byggnaden som ska renoveras eller i en liknande byggnad med jämförbara närvaro- och aktivitetsmönster. Sensorerna samlar in data som kan ge en bild av vilka behov och krav som finns. Den här informationen kommer tillsammans med byggnadens förväntade användning i framtiden att underlätta valet av produkter och system i dag.

 

Hör av dig till oss om du vill veta mer

Vad du ska tänka på angående luftbehandlingsaggregatet

Energiförbrukning

Luftbehandlingsaggregatet har en avgörande betydelse för energianvändningen i en lösning för ventilation, värme och kyla (luftkonditionering). I större renoveringsprojekt – eller då det befintliga aggregatet inte har någon energiåtervinning – är det absolut värt att investera i en utvärdering av ett luftbehandlingsaggregat. Att byta ett luftbehandlingsaggregat efter att renoveringen är klar kommer bli både dyrt och tidskrävande.

Med tanke på de framsteg som gjorts med luftbehandlingsaggregat går det att spara energi så gott som under hela driften tack vare effektivare fläktar, möjliga inomhusklimatsjusteringar, ytterligare funktioner och styrningar samt bättre energiväxlare. Dagens energiväxlare har blivit avsevärt mycket effektivare och det finns dessutom nyutvecklad teknik för energiåtervinning som kan minska energiförbrukningen ännu mer.

Storlek och bestämmelser

Lagarna och bestämmelserna om luftflöde och energiförbrukning har förändrats genom åren och det är viktigt i en renoveringsprocess att se till att en ny lösning för ventilation, värme och kyla (luftkonditionering) motsvarar aktuella standarder. Till exempel är den tillåtna specifika fläkteffekten (SFP) för luftbehandlingsaggregat i dag ungefär en tredjedel jämfört med tidigare, vilket innebär att energianvändningen kan minskas betydligt.

Detta, och tiden generellt, har gjort att luftbehandlingsaggregaten ökat i storlek, något som kan bli en utmaning i äldre byggnader. Men dagens luftbehandlingsaggregat har blivit både effektivare och smartare och behöver inte öka i storlek och kapacitet i förhållandet 1:1 för att leva upp till de nyare kraven. Ett antal funktioner och system för behovsstyrt inomhusklimat gör att valet av luftbehandlingsaggregat kan baseras på den faktiska aktiviteten och närvaron i byggnaden, i stället för ett maximalt utnyttjande som tidigare.

Centraliserat eller decentraliserat

Ett renoveringsprojekt kan också göra det möjligt att se över luftbehandlingsaggregatens placering. En centraliserad lösning har vissa uppenbara fördelar men de har främst att göra med installationen och det senare underhållet när aggregaten är i drift. Alltså huvudsakligen kostnadsfördelar i samband med tekniker och servicearbete.

En decentraliserad lösning med mindre aggregat som möjliggör olika driftmönster i olika delar av byggnaden kan i stället optimera byggnadens användande. Olika typer av hyresgäster kan då hyra lokalerna och trivas med inomhusklimatet. I en decentraliserad lösning kan vissa aggregat även gå på en lägsta nivå för att underhålla byggnaden medan lokalen inte används. Det är riktigt energieffektivt.

Energieffektivitet och luft-luft-energiåtervinning

Nästan alla dagens luftbehandlingsaggregat har en lösning för luft-luft-energiåtervinning. Det innebär att de flesta aggregat har en lösning där den vanligtvis kallare tilluften värms upp med hjälp av värmeenergin i frånluften. Användningen av befintlig energi kommer minska aggregatets totala energiförbrukning betydligt.e

Det finns dock några olika tekniker och egenskaper hos energiväxlare och därför bör man noga jämföra både energi- och temperatureffektivitet mellan de olika alternativen. Det är också viktigt att titta på specifika behov i och runt byggnaden som kan göra att en viss beläggning på aluminiumfolien i värmeväxlaren kan behövas. Till exempel kan vår roterande växlare Swegon GOLD sorptionsbehandlas för extra fuktighetsåtervinning eller epoxibehandlas för att få ett bättre korrosionsskydd.

Läs mer om luft-till-luft energiåtervinning

Värmepumpar som sparar energi

En byggnad behöver värmas och kylas. Genom att ersätta fossilbränsleberoende aggregat, till exempel pannor eller fjärrvärme, med värmepumpar med höga värmebärartemperaturer kan den årliga energiförbrukningen minskas med cirka 30%. Dessutom är nya värmepumpar utvecklade för olika dellastdrift, vilket är mycket effektivt jämfört med traditionella värmepumpar som är konstruerade för ett fåtal förinställda driftscenarier. Och genom att se till att temperaturskillnaden mellan de vattenburna kretsarna och den omgivande uteluften blir så liten som möjligt kan man spara ännu mera energi.


Till skillnad från äldre teknik kan man även göra energibesparingar genom att använda förnybara energikällor som primärenergi till aggregaten. Solkraft är till exempel en energikälla som kan minimera användningen av energi som ger höga utsläpp växthusgaser. Tänk alltså igenom vilken metod du väljer för byggnadens hela behov av värme och kyla.

Hur polyvalenta enheter överför energi i en byggnad

Så kallade polyvalenta enheter kan ge både värme och kyla samtidigt för att tillgodose olika behov i en byggnad. I stället för att som traditionella värmepumpar eller kylmaskiner bara överföra energi till eller från utsidan kan dessa aggregat överföra energi mellan olika delar av en fastighet. Energieffektiviteten hos den här typen av drift kan enkelt förklaras med exemplet med en modern glasbyggnad där delarna som vetter mot söder värms upp av solen och behöver kylas. Samtidigt kan norrsidan av byggnaden, som i stället befinner sig i skugga, behöva värmas. Om då värme överförs från solsidan till skuggsidan av byggnaden kan betydande mängder energi sparas.

 

Läs mer om energiberäkningar för polyvalenta enheter i vår blogg (engelska)

Man ska inte behöva öppna ett fönster

Statisk ventilation, värme och kyla tillhandahålls ofta på ett sätt som svarar upp mot behoven i en fullsatt lokal eller byggnad, vilket sällan är fallet i verkligheten. Det både ger en hög energiförbrukning och upplevas kyligt och dragigt för dem som vistas i byggnaden. Risken är då att luftväxlingsfrekvensen skruvas ned till så låg nivå att folk öppnar fönster för att få in frisk luft vilket ger ännu större bekymmer eftersom man då släpper ut energi ur byggnaden och buller och möjliga föroreningar släpps in. Även i detta fall blir inomhusklimatet inte tillfredsställande.

Det är därför det är så viktigt att välja ett rumshanteringssystem som passar byggnadens användning såväl i dag som i framtiden. Det finns olika system med olika egenskaper. De kategoriseras som avsedda för inomhusklimat med behovsstyrd ventilation (DCV) eller variabel luftvolym (VAV). Den största skillnaden mellan de olika systemen är hur de hanterar inomhusklimatet med hänsyn till hela byggnaden. Men de har också stora likheter i det att de kan förbättra energieffektiviteten och skapa ett produktivt och behagligt inomhusklimat.

 

Läs vår blogg om skillnaden på DCV och VAV

Ett behovsstyrt inomhusklimat som tillgodoser det faktiska behovet

Oavsett hur omfattande renoveringsprojektet är finns det normalt sett stora möjligheter att sänka energiförbrukningen genom att ta hänsyn till hur byggnaden ventileras, värms upp eller kyls ned. En behovsstyrd ventilation (DCV) är både energieffektiv och nyckeln till att skapa ett bra inomhusklimat.

Olika rumshanteringssystem ger olika funktioner och är framtagna för något olika behov i byggnaden. Men den stora fördelen med dem är att de med hjälp av avancerade produkter, komponenter och tillbehör kan anpassa inomhusklimatet för ett visst behov i byggnaden. Genom att anpassa ventilationen, värmen och kylan för att tillgodose ett faktiskt behov i stället för ett beräknat största behov kan mycket energi sparas. 

 

 

Avancerat, inte komplicerat

Rumshanteringssystem har så här långt bara beskrivits ganska övergripande. Här nedan har vi sammanställt två listor med användbara texter för att lyfta fram att de här systemen är väl utvecklade och avancerade – inte komplicerade – och ger många fördelar för en byggnad, driften av den och personerna som vistas i den.

Två bloggar

Ett referensprojekt

Mjukvaror för energieffektivitet

De riktigt energikrävande lösningarna för ventilation, värme och kyla (luftkonditionering) är de som visar sig vara felaktiga eller inte ger det goda inomhusklimat som efterfrågas. För att slippa kompromissa med ett behagligt och produktivt inomhusklimat bör man använda fullskaliga laboratorietester och produktvalsprogram.

Swegon ESBO är ett programvaruverktyg som används för att säkerställa att en värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning kan möta – eller till och med överträffa – kraven på ett bra inomhusklimat och minimal energianvändning. Dessutom sparar produktkategorispecifik programvara både tid och pengar eftersom detaljer och specifikationer för en optimal drift räknas ut under produktvalsfasen. Ett exempel på detta från Swegon är AHU Design, Room Unit Design och CH Design.

Bekanta dig med Swegon ESBO
En av de vanligaste anledningarna till en renovering är att man vill spara energi. Då är det också viktigt att kunna beräkna vilka alternativ som ger bäst effekt och är mest kostnadseffektiva.
Börje Lehrman, systemspecialist i FoU-teamet för rumsprodukter på Swegon angående nyttan med att använda ett programvaruverktyg under byggprocessen

Andra åtgärder

Fokus har hittills varit på större energibesparingar och ganska så omfattande renoveringar. Det finns dock andra åtgärder man kan vidta för att minska energiförbrukningen som kan göra stor skillnad när det gäller såväl byggnadsekonomi som hållbarhet. Åtgärder som utgår från byggnaden som helhet kan vara minst lika viktiga.