You might want to visit our North American website:

Vad kan man göra redan i dag för att spara energi?

De åtgärder som rekommenderas här nedan anses vara enkla att genomföra redan i dag för att minimera energiförbrukningen för ventilation, värme och kyla i en byggnad. Det innebär inte flera veckors eller ens flera timmars arbete för specialiserade tekniker, men effekten av de här åtgärderna kan ändå bli stor. Men, som med mycket annat här i livet, om man är villig att satsa lite mer tid och pengar så kan man uppnå ännu större effekter när det gäller energiberoendet.

En lista med sju åtgärder för ökad energieffektivitet

Den här listan är en sammanställning av de separata åtgärder som rekommenderas i den här delen av guiden. Du kan gå till varje enskilt avsnitt som du är intresserad av genom att klicka på respektive länk. Men det går lika bra läsa dem från början till slut.   

Det kan vara bra att veta att de åtgärder som föreslås för ventilation, värme och kyla (luftkonditionering) inte är årstidsbundna. De kommer göra skillnad för energiberoendet oavsett om en byggnad behöver värmas eller kylas ned.

Säkerställ att allting fungerar som det ska

För att ta ett exempel: ett företag öppnar ett kontor i en förort för att personal ska slippa pendla. Detta kan påverka närvaron på det ursprungliga kontoret, vilket leder till att ventilation, värme och/eller kyla kan behöva justeras för att garantera ett behagligt inomhusklimat och en energieffektiv drift. Ytterligare ett exempel är spjäll som inte fungerar korrekt. De är stora energiförbrukare. Ett spjäll – oavsett om det är motoriserat eller inte – som inte öppnar och stänger ordentligt orsakar onödig energiförbrukning genom stora tryckfall och felaktiga luftflöden.

Bara för att det finns en inomhusklimatlösning är det ingen garanti att allting fungerar exakt som det ska. Det kan vara väl investerad tid att genomföra en översyn för att säkerställa att väsentliga delar är installerade och injusterade som avsett och att tillgängliga funktioner i systemstyrningen nyttjas på bästa sätt. Se till att allting fungerar så bra som möjligt och kom ihåg att en byggnads användning kan förändras och justeringar behövas göras för att garantera fortsatt energieffektivitet och samtidigt upprätthålla ett bra inomhusklimat för alla som vistas i den.

Mycket handlar om underhåll

Även ett väl justerat luftbehandlingsaggregatet kan orsaka onödig energiförbrukning. Det mest självklara – och som de flesta förhoppningsvis redan vet – är att filter och kanaler behöver hållas rena. Igensatta filter och dammiga kanaler gör inte bara att luftbehandlingsaggregatet måste gå mera intensivt. Det finns också stor risk att fläkten i det skadas eller orsakar ett störande buller i inomhusmiljön.

Det räcker inte med att ha en bra underhållsplan, även om det är viktigt i sig. Bra underhåll handlar också om att göra saker och ting rätt. Till exempel är det viktigt att se till att nya filter monteras på rätt sätt i ett luftbehandlingsaggregatet vid ett filterbyte. Ett felaktigt monterat filter kommer – precis som med de dammiga filtren eller kanalerna – orsaka tryckfall som har negativ inverkan på energiförbrukningen.

Vattenburna system bör ventileras och all förekomst av syre bör undvikas för att förhindra att magnetit bildas. Magnetit kan orsaka tryckfall, ha en negativ inverkan på systemets funktion, potentiellt orsaka funktionsfel och i förlängningen öka energianvändningen. Ett korrekt trycksatt vattensystem kommer alltså säkerställa en energieffektiv lösning.
 

Dolda energibesparingar i kanaler och rumsprodukter

Det nämndes till vänster att dammiga kanaler får fläkten i luftbehandlingsaggregatet att gå mera intensivt. Det beror på att det byggs upp ett motstånd i kanalerna som hindrar luftflödet och orsakar ett tryckfall. Även galler och rumsprodukter – alla enheter med ett faktiskt luftflöde eller induktion – ska hållas rena för att undvika tryckfall som indirekt ökar energiförbrukningen. Kanaler, galler och rumsprodukter bör också hållas rena för att minska risken för att aggregaten slits ut eller skadas av damm och andra föroreningar.

Luftbehandlingsaggregatet är nyckeln

Många luftbehandlingsaggregat har goda möjligheter att sänka energiförbrukningen. Det är för att de alltför ofta är i gång på tider då de inte behövs eller är inställda på onödigt höga temperaturer eller körs med luftflöden som egentligen påverkar inomhusklimatet negativt.

Exempelvis borde luftbehandlingsaggregat som körs som om kontoret vore fullbelagt hela dagen alla dagar anses vara energiineffektiva. Generellt behöver inte ett kontor ventileras, värmas eller kylas särskilt mycket nattetid eller över veckoslut, oavsett om används på traditionellt sätt eller med en hybridmodell. Först och främst rekommenderas funktioner för schemaläggning av drifttider och, om sådana funktioner redan används, se till att de tider som ställts in är relevanta för användningen av och behovet i byggnaden. Läs mer i vår expertblogg om hur du kommer till rätta med det här och annat som påverkar energiförbrukningen – och eventuellt även inomhusklimatet – negativt.

Läs våra expertbloggar för att få mer tips

Se till så att du inte värmer och kyler samtidigt

Det händer rätt ofta att ett rum både värms och kyls på samma gång. Ett allvarligt energisvinn uppstår när värme och kyla tillgodoses av olika lösningar. Om till exempel en klimatmodul, ett taksystem med strålningspaneler eller fläktkonvektor har en annan börtemperatur än börvärdet för radiatorerna i samma rum kan det både värmas och kylas samtidigt.


En enkel rekommendation för att spara energi är då att se till att börvärdena för temperaturen är samstämmiga mellan lösningarna som ska värma och kyla luften i ett rum. Man ska inte behöva öppna ett fönster och släppa ut energin ur byggnaden.

 

Läs mer om detta längre fram i den här guiden

Att både värma och kyla samma rum samtidigt är kanske det värsta energisvinnet när det gäller värme, ventilation och luftkonditionering.
Carl-Ola Danielsson, FoU-chef, vattenburna produkter på Swegon inom området byggnaders ventilation, värme och kyla

Att prioritera energi framför komfort kan bli kostsamt

Att ställa in ett temperaturintervall som personerna i byggnaden själva kan göra justeringar inom är en rimlig åtgärd för att sänka energiförbrukningen i en byggnad. Men alltför ofta sätts dessa temperaturgränser alldeles för lågt. Energiförbrukningen prioriteras och komforten och produktiviteten i byggnaden blir eftersatt.


Det är viktigt att komma ihåg att en prioritering av energiförbrukningen framför komfortnivån kan bli väldigt kostsam om det leder till att hyresgäster väljer att flytta ut för att inomhusklimatet inte är behagligt.

Ta del av vår mångåriga erfarenhet - kontakta oss

Solljus, dagsljus och inomhusklimat

Det är ett vedertaget faktum att dagsljuset har en biologiskt positiv inverkan på människokroppen och påverkar sömnen, minskar stressnivån och motverkar humörsvängningar.

Men det naturliga dagsljuset – närmare bestämt solljuset – kan tillföra en enorm mängd energi i en byggnad, vilket är viktigt att förstå när man vill skapa ett bra inomhusklimat. Beroende på byggnadens klimatskal, inklusive isolering, fönstrens egenskaper och så vidare, släpps det starka ljuset in mer eller mindre som värme. Genom att skaffa sig en förståelse av byggnadskonstruktionen, förutsättningarna för ett bra inomhusklimat samt effekterna av att använda befintlig eller ytterligare solavskärmning kan man använda värmeenergin effektivt och minska både behovet och förbrukningen av energi för värme och kyla i byggnaden.

Ett varierande temperaturintervall

Tänk dig att man valt ett temperaturintervall som tillåter både en total energieffektivitet och ett bra inomhusklimat. Temperaturintervallet kan ändras något till varmare eller kallare grader under olika årstider, vilket gör att temperaturjusteringarna som tillåts i byggnaden mer eller mindre följer utetemperaturen.

Det här är en rimlig energibesparingsåtgärd av i huvudsak två skäl. Det första är att människor oftast klär sig efter vädret även om de vistas större delen av dagen inomhus. Det innebär att människor brukar vara mer lättklädda när utetemperaturen är hög och varmare klädda under kallare årstider. Det andra är att människokroppen generellt inte mår bra av för stora temperaturförändringar, framförallt inte från varma temperaturer till mycket kalla. Detta medger alltså en något varmare inomhustemperatur under sommaren och något kallare under vintern.