You might want to visit our North American website:

Utrymmeseffektivitet

Oavsett vilken typ av fastighet det rör sig om är utrymmet alltid en nödvändig faktor att ta hänsyn med byggnader. Det beror på att golvytan och känslan av rymd i en byggnad har ett starkt samband med avkastningen på investeringen. Hur en lösning för ventilation, värme och kyla (luftkonditionering) upptar utrymmet i en byggnad kan därför bli helt avgörande. I det här avsnittet i vår kontorsguide tar vi upp frågan om utrymme i relation till värme, ventilation och luftkonditionering.

Luft och vatten – olika utrymmesbehov

När det gäller värme och kyla finns det två möjliga alternativ: använda luft eller använda vatten. Den väsentliga skillnaden mellan dessa två är att vatten kan transportera flera gånger mer energi än vad luft kan. Detta betyder att infrastrukturen för att transportera energi med vatten kan bli avsevärt mycket mindre i storlek och mindre skrymmande jämfört med att transportera samma mängd energi med luft.

Ventilationsbehoven kan dock bara tillgodoses med ett luftburet system. Därför behöver det alltid finnas kanaler för luft men de blir mindre i storlek om de bara är till för luftkvaliteten jämfört med både luftkvalitet och temperatur.

 

Läs mer i vår guide

Kombinera luft och vatten

Investeringskostnaden för ett vattenburet system är generellt högre än för ett luftburet system. Många byggnader har dock flera våningar och om kanalerna i en hög byggnad hålls nere till ett minimum, tack vare ovanstående val, är det möjligt att inrymma fler plan i byggnaden. Samtidigt lönar sig investeringen på kortare tid då mer golvyta kan hyras ut.

Ett annat perspektiv på utrymme och avkastning är volymen eller ”känslan av rymd”. Extra takhöjd kan ge ett rymligt och luftigt intryck av ett rum, vilket brukar upplevas som något attraktivt och göra det möjligt att ta ut högre hyra. Ett vattenburet system kan ge extra takhöjd tack vare att det tar mindre plats. Å andra sidan finns det ett brett utbud av luftdon som kan installeras synliga och som också ger en rymligare inomhuskänsla.

Hur du får allting rätt

Med allt detta sagt har vi på Swegon produkter för såväl luftburna som vattenburna system för såväl utanpåliggande eller infälld installation som dold installation i undertak. Det gör det alltså möjligt att uppfylla kraven i flera hänseenden, till exempel vad gäller utrymme, utseende och behov.

För att underlätta planeringsfasen och säkerställa att de alternativ som valts uppfyller de specificerade kraven på inomhusklimatet kan vi bistå personligen eller med hjälp av vår digitala programvara Swegon ESBO.

ESBO är ett stödverktyg för hela processen – från projektering till färdig byggnad – vilket erbjuder ett produktivt och behagligt inomhusklimat. Programvaran kan hantera både faktorer som direkt har att göra med värme, ventilation och kyla (luftkonditionering) och faktorer som är specifika för projektet. Klimatförhållanden, kundens behov, energikrav och lagstiftning är exempel på sådana faktorer.

Bekanta dig med Swegon ESBO

Avvägningen mellan schakt och golvyta

Vi har talat om utrymmeseffektivitet i samband med luft- och vattenburna system, men detta är också viktigt när det gäller luftbehandlingsaggregaten. En vanlig utgångspunkt är att luftbehandlingsaggregaten ska installeras i källaren, på ett eget plan i byggnaden eller uppe på taket. Det kan dock vara mer utrymmeseffektivt att sprida ut dem på olika plan. Då slipper man de enorma schakt som måste anläggas för kanalsystemen hela vägen genom alla plan i byggnaden.

Samtidigt kan enheter i en decentraliserad lösning placeras på olika ställen, utmed olika sidor av byggnaden eller ett rum mitt i en byggnad utan ljusinsläpp. På så sätt kan enhetens syfte, inomhusmiljöns egenskaper och kraven på energieffektivitet uppnås på bättre sätt. Det är dock viktigt att ta hänsyn till golvytan som tas upp av fläktrum på ett antal plan i en byggnad jämfört med en centraliserad placering för alla enheter. Det kan bli nödvändig att göra en detaljerad jämförelse mellan de olika alternativen, men det är väl värt det extra arbetet.

Bra att känna till är att den decentraliserade lösningen är något som alltför ofta förbises, trots dess fördelar vad gäller utrymme och flexibilitet.
Med en decentraliserad lösning kan delar av en fastighet utnyttjas samtidigt som energiförbrukningen för ventilation, värme och kyla kan minimeras i andra delar som står tomma.

Kapaciteten påverkar kostnaden och utrymmet

Med dagens teknik kan inomhusklimatet i ett kontor behovsstyras, vilket betyder att varje rum eller lokal kan ventileras, värmas och kylas enbart så mycket som behövs. Generellt innebär detta att en inomhusklimatlösnings och ett kanalsystems kapacitet och storlek kan hållas nere eftersom hela byggnaden sällan behöver ventileras, värmas och/eller kylas till max hela tiden.

Ett fysiskt mindre luftbehandlingsaggregat kan frigöra mer golvyta som i stället kan säljas eller hyras ut. Mindre dimensionerade kanalsystem kan dessutom ge mer takhöjd – och eventuellt medge högre försäljningspris eller hyresnivåer.