You might want to visit our North American website:

Radon i bostäder

Radon är en ädelgas som varken syns eller avger någon doft. Den är dock skadlig för oss människor i för stora doser. För att undvika förhöjda halter av radon i inomhusluften finns det ett antal insatser som kan göras. Framförallt handlar det om att ha god ventilation.

Radon och strålningstyper

Radon är en osynlig och doftlös ädelgas som kommer in i bostaden via byggmaterialet, hushållsvattnet och från marken. Gasen kan inte detekteras med vanlig gaskromatografi men kan mätas tack vare att den är radioaktiv. Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Om radonhalten sänks i alla hus som har över 200Bq/m3 kan vi på längre sikt undvika ca 200 lungcancerfall varje år.

Typer av strålning

  • Alfa (α)
  • Beta (β)
  • Gamma (γ)
Var kommer strålningen ifrån?

Var kommer strålningen ifrån?

Hur kommer radon in i huset?

Byggmaterialet
Radonhalten inne beror av aktiviteten (radiumhalten) i väggen, väggmaterialets täthet, ytans täthet, tätheten på väggens andra sida, arean, lufväxlingen inne, lufttryck mm.

Hushållsvattnet
Grundvatten som rör sig i radiumhaltigt vatten tar upp radon. Radon i hushållsvatten avgår när vi spolar upp vattnet. Vid duschning ökar halten markant. Med kommunalt vatten är det inga problem men med egen brunn kan vattnet behöva luftas innan inträde i huset.

Marken
Via husets grund kan radonet sugas in i huset från marken. Har du ett undertryck i ventilationssystemet ökar risken att radon sugs in.

Radon i hus är den absolut största strålningskällan, men även den faktor vi kan påverka mest!
Ingemar Samuelson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Har du förhöjda halter av radon i inomhusluften?

Närmare 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda halter av radon i inomhusluft, det vill säga över 200 Bq*/m3. För att hitta och åtgärda alla radonbostäder behövs mätningar i så gott som alla småhus och lägenheter med markkontakt eller som byggts med blåbetong.

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En sådan mätning är lätt att göra. Mätning i en- eller tvåplanshus kostar mellan 200 och 500 kronor. Mätningen ska göras under de delar av året då huset är uppvärmt (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre, vilket ger ett årsmedelvärde. De boende lever precis som vanligt under tiden som en sådan långtidsmätning pågår.

Radonhalten bör mätas:
- Vid husköp
- Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus
- Om huset ligger (eller misstänks ligga) i ett område med höga 
   halter av markradon eller är byggt med blåbetong
- Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem

Vilka åtgärder är lämpliga?


Ventilera mera

Om radon kommer från byggmaterialet och endast från byggmaterialet kommer en ökning av ventilationsgraden till det dubbla att halvera radonhalten.


Balansera ventilationssystemet

Har du markradon är det viktigt att ha ett balanserat ventilationssystem, dvs. lika mycket mekanisk tilluft som frånluft. Finns det ett undertryck riskerar du att radonet sugs in via otätheter i husets grund. Lösningen för de flesta bostäder är att använda sig av en FTX-lösning för att ventilera ut använd och radonhaltig luft.

Mer om FTX

Vi hjälper dig

Önskar du mer information? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

SIEVERT
1 sievert (Sv) räknas som hög stråldos, på gränsen till allvarliga skadeverkningar. Vanligtvis används de mindre enheterna millisievert (mSv) = en tusendels sievert och mikrosievert (μSv) = en miljontedels sievert. 

STRÅLDOS
Stråldos är mått på energi som överförs till ett bestrålat objekt. Det är dosekvivalent (absorberad energi per masshenhet) och effektiv dosekvivalent (kroppsorgans olika känslighet per enhet dosekvivalent) som mäts i enheten sievert.

Swegon är medlem i Svensk Radonförening        Svensk Radonförening