You might want to visit our North American website:

Radon i boliger

Radon er en edelgass som verken syns eller avgir noen lukt. Den er imidlertid skadelig for oss mennesker i for store doser. Det er en rekke tiltak som kan iverksettes for å unngå økte nivåer av radon i inneluften. Fremfor alt handler det om å ha god ventilasjon.

Radon og strålingstyper

Radon er en usynlig og duftløs edelgass som kommer inn i boligen via byggematerialet, det innlagte vannet og fra grunnen. Gassen kan ikke oppdages med vanlig gasskromatografi, men den kan måles, siden den er radioaktiv. Nest etter røyking er radon den vanligste årsaken til lungekreft. Hvis radonnivået reduseres i alle hus som har over 200Bq/m3, kan vi på lengre sikt unngå ca. 200 tilfeller av lungekreft hvert år.

Typer av stråling

  • Alfa (α)
  • Beta (β)
  • Gamma (γ)

Hvor kommer strålingen fra?

Hvordan kommer radon inn i huset?

Byggematerialet
Radonnivået inne avhenger av aktiviteten (radiumnivået) i veggen, veggmaterialets tetthet, overflatens tetthet, tettheten på andre siden av veggen, arealet, luftvekslingen inne, lufttrykk osv.

Husholdningsvannet
Grunnvann som beveger seg i radiumholdig vann, tar opp radon. Radon i husholdningsvann forsvinner når vi spyler opp vannet. Ved dusjing øker nivået markant. Med kommunalt vann er det ikke noe problem, men med egen brønn kan vannet trenge lufting før det tas inn i huset.

Bakken
Via husets grunn kan radonet suges inn i huset fra grunnen. Har du et undertrykk i ventilasjonssystemet, øker risikoen for at radon suges inn.

Radon i hus er den absolutt største strålingskilden, men også den faktoren som vi kan påvirke mest!
Ingemar Samuelson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Har du økt nivå av radon i inneluften?

Nærmere 400 000 boliger i Sverige har økt nivå av radon i inneluft, det vil si over 200 Bq*/m3. For å finne og utbedre alle radonboliger trengs målinger i så godt som alle småhus og leiligheter bygd på grunn eller som er bygd med blåbetong.

Den vanligste metoden for å måle radon i inneluften er å bruke små målebokser, såkalte sporfilmbokser. En slik måling er enkel å utføre. Måling i hus med en eller to etasjer koster mellom 200 og 500 kroner. Målingen skal gjøres i de delene av året da huset er oppvarmet (fyringssesongen), det vil si normalt fra oktober til og med april. Måleperioden skal være på minst to måneder, helst tre, som gir en årsmiddelverdi. Beboerne lever akkurat som vanlig i perioden som en slik langtidsmåling pågår.

Radonnivået bør måles:
- Ved huskjøp
- Ved ny-, om- og tilbygg av småhus
- Hvis huset ligger (eller mistenkes å ligge) i et område med høye 
   nivåer av radon i grunnen eller er bygd med blåbetong
- Ved forandring av ventilasjon eller oppvarmingssystem

Hvilke tiltak er passende?


Ventiler mer

Hvis det kommer radon fra byggematerialet og kun fra byggematerialet, kommer en økning av ventilasjonsgraden til det doble til å halvere radonnivået.


Balanser ventilasjonssystemet

Har du radon i grunnen, er det viktig å ha et balansert ventilasjonssystem, dvs. like mye mekanisk tilluft som fraluft. Hvis det er undertrykk, risikerer du at radonet suges inn via utettheter i husets sokkel/grunnmur. Løsningen for de fleste boliger er å bruke en FTX-løsning til å ventilere ut brukt og radonholdig luft.

Mer om FTX

Vi hjelper deg

Vil du ha mer informasjon? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.

SIEVERT
1 sievert (Sv) regnes som høy strålingsdose, på grensen til alvorlige skadevirkninger. Vanligvis brukes de mindre enhetene millisievert (mSv) = en tusendels sievert og mikrosievert (μSv) = en milliondels sievert. 

STRÅLINGSDOSE
Strålingsdose er mål på energi som overføres til et bestrålt objekt. Det er doseekvivalent (absorbert energi per masseenhet) og effektiv doseekvivalent (kroppsorganers ulike følsomheter per enhet doseekvivalent) som måles i enheten sievert.

Swegon er medlem av Svensk Radonförening        Svensk Radonförening