You might want to visit our North American website:

En helhetslösning just-in-time 

Kvarteret Herrjärva, Solna

I Solna, norr om Stockholm, håller det nya området Herrjärva på att växa fram. Ett område om 90 000 kvm med kontor, affärslokaler, handelsytor och bostäder. Projektet består, för Swegons del, av två kontorsbyggnader om nio våningsplan vardera. Den ena byggnaden utgörs av NCC:s huvudkontor där NCC själva är både beställare och sedermera hyresgäst. Projektet hade en snäv tidplan som satte stor press på leveranslogistiken och till detta genomfördes allt som ett parteringprojekt. Vi på Swegon fick möjlighet att leverera en helhetslösning för inomhusklimatet som vi presenterar mer nedan.

Att bygga sitt eget huvudkontor

I det här projektet var NCC både beställare och hyresgäst då de byggde sitt eget huvudkontor. Det kan tänkas att kraven ställts därefter, Åsa uttrycker att det trots allt är här som både hon själv och hennes kollegor ska vistas dagligen. 

Titta på intervjun med Åsa Gatter, f.d. projektchef på NCC Property för att höra vad hon har att säga om projektet. Hon berättar även om samarbetet med oss på Swegon som varit helhetsleverantör av inomhusklimatet.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Flexibilitet för framtida hyresgästanpassningar

NCC har tidigare sett utmaningar med system för inomhusklimatet som begränsat eller försvårat vid hyresgästanpassningar. Av den anledningen var önskemålet att finna ett inomhusklimatsystem med hög flexibiltet så att det smidigt kan justeras efter framtida hyresgästers önskemål.

Ett krav var att systemet skulle vara trådlöst och enkelt att manövrera. Tack vare tidigare goda erfarenheter av vårt just trådlösa inomhusklimatsystem, WISE, fick vi på Swegon förtroendet även i Herrjärva.

 

Hållbarhet i fokus

Projektet hade från dess tidiga start ett stort fokus på hållbarhet. Detta både i meningen social hållbarhet, då kopplat till en arbetsmiljö som främjar hälsa och välmående, men också hållbarhet i meningen byggnaden. NCC önskade hållbara lösningar och hög nyttjandegrad av använda material.

Miljö- och hållbarhetsarbetet har genomsyrat hela byggprocessen, från början till slutförande, och det har lett till att byggnaden idag är miljöcertifierad enligt BREEAM Excellent.

 

På Swegon jobbar vi aktivt med hållbarhetsfrågan, läs mer här

Att Swegon hela tiden levererade på utsatta tider hjälpte oss på NCC att skynda på byggprocessen.
Åsa Gatter, f.d. projektchef på NCC Property

Stort samverkansprojekt med snäv tidplan

Herrjärva var ett stort samverkansprojekt med flera aktörer inblandade.
En utmaning i det sammanhanget var den tuffa tidplanen som inte gav utrymme för avvikelser eller strul.

Med den hårt pressade tidplanen hamnade leveranslogistiken i fokus. Förmågan att leva upp till de högt ställda kraven på just in time-leveranser för att passa angivna krantider var en parameter som NCC tittade på vid val av partners till projektet.

- Det var av yttersta vikt, att vi på NCC kände oss trygga med de partners som deltog i projektet, att vi kunde lita på att de inte bara gjorde jobbet utan att de även gjorde det i tid, säger Åsa Gatter, f.d. projektchef NCC Property.

Optimerade aggregat för att passa tidplanen och fläktrummen

Med den snäva tidplanen var det viktigt att byggnadens luftbehandlingssaggregat optimerades till ytorna så pass mycket att arbetet med att bygga runtomkring aggregaten kunde påbörjas så fort de kommit på plats. 

Två GOLD luftbehandlingsaggregat planerades in på vardera våningsplan för samtliga nio våningar i husen.Tillsammans med konsulten tog vi på Swegon fram de specifika egenskaperna för varje unikt aggregat vilka optimerades för stora och varierande flöden. 

På varje våning finns ett avsett fläktrum och aggregaten sattes in plan för plan allteftersom byggprocessen fortlöpte. Återigen var leveranserna otroligt viktiga för att passa utsatta bygg- och krantider. Ingenting lades på lager utan levererades för direkt placering eller montering i byggnaderna. 

 

En helhetslösning för ett flexibelt inomhusklimat

Det var viktigt för NCC att ha ett flexibelt system som gick att justera och ändra över tid för framtida hyresgästanpassningar. 

Tack vare de tidigare goda erfarenheterna av Swegons trådlösa och behovsstyrda inomhusklimatsystem, WISE, ville de nu installera systemet även i Herrjärva. 

Swegon har därmed levererat en helhetslösning av inomhusklimprodukter till de båda byggnaderna bestående av WISE i kombination med luftbehandlingsaggregat GOLD och ett brett sortiment av donprodukter och ljuddämpare.

 

Läs mer i vår blog, Är behovsstyrt inomhusklimat en lönsam investering?

Vi ser verkligen Swegon som en trygg och pålitlig samarbetspartner som är med oss hela vägen.
Åsa Gatter, f.d. projektchef på NCC Property

Stort engagemang av Swegon

Swegon har som leverantör varit med under projektets hela resa, från projektering till driftssättning.

Det här har NCC lyft fram som en stor anledning till det lyckade projektet och uttrycker att det är bra att en partner tar ett större grepp om helheten för ventilationslösningen. 

 

Ett lyckat partneringprojekt

Detta projekt är ett så kallat parteringprojekt med flera olika aktörer - ett angripningssätt som blir allt vanligare när det gäller att ta sig an stora, komplexa projekt. Läs vår blogg om tips på nyckelfaktorer för lyckad partnering. 

Tips för framgångsrik partnering

Produkter

Produkterna till Herrjärva utgör en helhetslösning. Här finner du ett urval av de produkter som förser kvarteret med bra inomhusklimat.