You might want to visit our North American website:

Vilken temperatur vill man ha i sin byggnad?

Ett bra termiskt klimat är högst individuellt

Om vi utgår ifrån vad människor som befinner sig i byggnaden upplever som ett bra termiskt klimat så kan det först konstateras att detta är högst individuellt. Vilken aktivitet som utförs, klädsel och vilken metabolism en person har påverkar vad som upplevs som ett bra termiskt klimat. Den som suttit i en bastu och kastat vatten på aggregatet vet att luftens fuktinnehåll påverkar hur temperatur upplevs och den som varit ute i en storm under vintern vet att luftens hastighet också påverkar hur vi upplever temperaturen. Att sitta nära ett dåligt fönster en kall vinterdag eller under en infravärmare ger insikten att vår upplevelse av termisk komfort påverkas av strålningsutbyte med kalla och varma ytor runtomkring oss. För att ytterligare krångla till det så är människor också känsliga för temperaturskillnader mellan olika delar av kroppen. 

 

Hur mäter vi termisk komfort?

Fanger har forskat mycket på termisk komfort och tagit fram olika storheter som används för att kvantifiera den termiska komforten. Ett av dessa är PMV (predictive mean vote) som är en skala som går från -3 till +3 där 0 är neutralt och en negativ siffra anger att klimatet upplevs som kallare än optimalt och ju längre från 0 ju kallare upplevs klimatet. Omvänt antyder ett positivt värde att det är varmare än neutralläget. PMV-värdet beräknas utifrån ett antal olika parametrar så som operativ temperatur, aktivitetsnivå, klädesfaktor och lufthastigheter. Ett annat värde som Fanger introducerat är PPD (predicted percentage dissatisfied) d.v.s. ett mått som uppskattar hur stor andel av en population som skulle vara missnöjda med den termiska komforten. PMV och PPD-värden är korrelerade vilket ses i figur till vänster. När PMV värdena rör sig längre ifrån neutral läget kommer fler vara missnöjda med det termiska klimatet. Då vad som upplevs som ett bra termiskt klimat är individuellt kommer 0 på PMV skalan inte leda till 0% PPD. I stället kan man se att 0 PMV motsvarar ett PPD värde på 5%. Kort sagt - det går inte att få alla helt nöjda. 0 PMV kan också vara mycket svårt att uppnå och ”kosta mer än det smakar”. Det är därför viktigt att fundera över vad det finns för målsättning med det termiska klimatet när en byggnad med dess HVAC-system designas. 

Faktorer som leder till missnöje med det termiska klimatet

  • Drag som leder till lokal nedkylning eller uppvärmning av en del av kroppen är en av de vanligaste orsakerna till klagomål på det termiska klimatet.
  • Strålningsasymmetri - stora temperaturskillnader på omgivande ytor kan leda till en sämre upplevelse av den termiska komforten. Speciellt om det är tak eller golv som är mycket varmare eller kallare.
  • Stratifiering av rumsluften kan ge en temperaturgradient i rummet som leder till kalla fötter och varmt huvud. ISO 7730 stipulerar att temeraturskillnaden mellan en punkt 10 cm över golvet och 1,1 m över golvet ska vara mindre än 3 grader.     

Baserat på PMV- och PPD-värden definierade enligt standarden ISO 7730 kan krav formuleras för det termiska klimatet i en byggnad. Beroende på vilka PPD-värden man ställer som krav och vilka aktivitetsnivåer och klädesfaktorer som byggs in i kraven så resulterar det vanligen i krav på den operativa temperaturen i spannet 20-24 grader vintertid och 23-26 grader sommartid.