You might want to visit our North American website:

Temperaturen i byggnaden

Energi påverkar temperatur

Energi tillförs genom att människor befinner sig i byggnaden och avger värme. Även en stor del av den elektriska energi som används i byggnaden omvandlas till värme såsom belysning, datorer, kylar och frysar likväl som solinstrålning genom fönster och på byggnadens väggar och tak. Om det är varmare utomhus än inomhus kommer värme att tillföras genom värmeledning genom alla byggnadens ytor och omvänt om det är varmare inomhus än utomhus kommer värme att ledas ut genom byggnadens skal. Förutom ledning transporteras värme genom byggnadsskalet också genom infiltration d.v.s. luftflöden genom byggnadsskalet. Stora mänger värme kan tillföras eller transporteras ut ur byggnaden via ventilationsflödena och för att styra temperaturen i byggnaden finns också ett värmesystem som kan tillföra värme under de kalla vinter månaderna och i vissa fall också komfortkylasystem som kan transportera bort värme under den varmare perioden.

Temperaturer i Norden

I Norden fokuserar vi mycket på att klara av att värma upp våra byggnader under de kalla vintermånaderna. Uppvärmningen står för en stor del av den totala energiförbrukningen i byggnader och för att minska energiförbrukningen är en av de effektivaste åtgärderna att förbättra byggnadens skal. Förbättras isolering och fönster med bättre glas samt täta byggnadsskal som reducerar infiltrationen behövs det inte tillföras lika mycket värme för att kompensera för den energi som läcker ut från den varma insidan.

Hur snabbt temperaturen i ett rum ändras beror hur stor skillnaden är mellan tillförd och bortförd energi. Energi per tidsenhet är det som kallas effekt och ju större netto värmeeffekt som tillförs ett rum ju snabbare stiger temperaturen och vice versa - ju större netto effektkyla som tillförs ju snabbare sjunker temperaturen. Förutom effekten så påverkas temperaturförändringen av byggnaden och hur mycket energi den kan lagra. En tung betongbyggnad kan lagra mycket energi och kommer därmed att motverka en temperaturförändring mer än en lättare träbyggnad. Byggnadens termiska tröghet är viktig att ta hänsyn till när man dimensionerar kyl- och värmesystemen då den starkt påverkar den effekt som behöver installeras.

Vilken temperatur vill man ha i sin byggnad?

Vilken den optimala temperaturen är beror på en mängd olika faktorer.

Läs mer om faktorena här!