You might want to visit our North American website:

Hur påverkar temperaturen oss?

Temperatur och produktivitet

Det har gjorts mängder av olika studier för att kvantifiera samband mellan operativ temperatur och produktivitet. Det är dock svårt att utforma bra metoder för att utföra denna typ av tester. En av de mer refererade studierna på sambandet mellan luftens temperatur och prestationsförmåga visar att i genomsnitt så ökar prestationsförmågan vid kontorsarbete med temperaturen upp till 21-22°C, för att sedan minska med ca 2% per grad temperaturökning. Ref. (Seppänen et al. 2006)

Det är dock så att den optimala temperaturen ur produktivitets synpunkt inte nödvändigtvis sammanfaller med vad som upplevs som bra komfort.