You might want to visit our North American website:

Vad händer med lufthastighet i ett rum?

Hastigheten har betydelse

Luftens hastighet påverkar hur effektivt värmeutbytet sker mellan luften och dess omgivning. Det innebär att värmebalansen för en person som befinner sig i ett rum påverkas av luftens hastighet. Vid låga lufthastigheter, <=0.1 m/s, är inverkan av luftrörelserna i rummet försumbara. Vid så låga lufthastigheter kommer den uppåtriktade luftrörelse som kroppens värmealstring ger upphov till att dominera lufthastigheten. Ökad luftenshastighet kan det leda till missnöje med det termiska klimatet på grund av lokal nedkylning av vissa delar av kroppen. Den här typen av dragproblematik tillhör de vanligare orsakerna till missnöje med det termiska klimatet. Problem med drag uppstår framförallt för personer som har ett stillasittande arbete och därför under en längre tid kan påverkas av nedkylning av delar av kroppen. Det är inte bara lufthastigheten som kan störa känslan av komfort utan också turbulensintensiteten, det vill säga variationerna över tid runt medelvärdet av lufthastigheten.

Temperaturen påverkar också

Hur mycket och på vilket sätt lufthastigheter påverkar upplevelsen av det termiska klimatet beror på temperaturen. En person som upplever att det är något kallt kommer uppleva drag som mer störande än en person som upplever att det är för varmt. Ökad lufthastighet ökar värmeutbytet med luften och eftersom kroppen nästan alltid är varmare än omgivande luft kommer en ökad lufthastighet att ha en kylande effekt. Detta är anledningen till att fläktar ofta används i varma klimat för att skapa ett mer behagligt termiskt klimat lokalt.