You might want to visit our North American website:

Varme

Varme

Swegon er din profesjonelle partner for
bærekraftige varmeløsninger

EU har som mål å bli klimanøytrale innen 2050

Produksjonen og bruken av energi står for mer enn 75 % av EUs utslipp av drivhusgasser.

40 % av energiforbruket i Europa kommer fra bygninger

For bygninger som ikke er boliger har strømforbruket de siste 20 årene økt med hele 74 % i takt med at bruken av IT-utstyr og luftkondisjonering har økt.

EU bør redusere utslippene av drivhusgass fra bygninger med 60 % og redusere energiforbruket til varme og kjøling med 18 %.

EU kommer til å fremskynde innføringen av fornybare energikilder og fremme en bredere bruk av spillvarme og integrering av energisystemer for å redusere karbondioksidutslippene fra varme og kjøling, som står for 80 % av energiforbruket i boliger.

EU kommer til å styrke det eksisterende målet for fornybar varme og kjøling og innføre et krav til å bruke minimumsnivåer av fornybar energi i bygninger.

Varmepumper spiller en nøkkelrolle i nye og renoverte bygninger, fordi de gjør det mulig å kombinere høy virkningsgrad, reduserte energikostnader og systemiske fordeler for stabiliteten i nettene.

Hvorfor varmepumper hjelper

Primærenergi (PE) er en energiform som finnes i naturen, og som kan være ikke-fornybar (fossilt brensel) eller fornybar (sol, vind, geoenergi). Primærenergi omdannes til andre energiformer, blant annet varme- og kjøleenergi til ulike formål som blant annet komfort i bygninger.
 
Mens moderne varmepumper omdanner 100 kW primærenergi til 90–95 kW varmeenergi med et energitap på 5–10 %, tilbyr Swegon innovative og bærekraftige løsninger som produserer over 140 kW varmeenergi med 100 kW primærenergi eller over 350 kW varmeenergi med 100 kW elektrisk energi, som kan produseres med fornybare kilder.
 
Vi kan også bruke 100 kW elektrisk energi for å produsere over 700 kW kombinert kjøle- og varmeenergi!
 
Swegon bidrar til å redusere karbondioksidutslippene fra bygninger, forbedre innemiljøkvaliteten og fremme akkrediteringer for bygninger av høy standard, ved å gi høyere avkastning for investorer, eiere og leietakere.

Hvordan varmepumpers bærekraft vurderes

GWP

GWP (Global Warming Impact) er kanskje det miljømålet som brukes mest. GWP er den indeksen som sammenligner hvordan et utslipp av en drivhusgass påvirker den globale oppvarmingen i forhold til effekten av samme mengde karbondioksidutslipp.
GWP er den faktiske påvirkningen for kjølemediegassen, uansett mengden som brukes.

TEWI

TEWI (Drivhuseffekt): I tillegg til kjølemediets direkte påvirkning (som enkelt beregnes gjennom GWP), påvirker alle systemer eller prosesser som krever energitilførsel, miljøet indirekte. Denne påvirkningen har sitt opphav i karbondioksidutslippene fra energiproduksjonsprosessene. TEWI står for effekten på den globale oppvarmingen, både fra kjølemediets direkte påvirkning (GWP + kjølemediefylling) og fra de indirekte utslippene fra alle systemer og prosesser. Alt dette krever energitilførsel som indirekte påvirker miljøet (varmepumpens sesongvirkningsgrad).

Fornybare kilder

Luft

Uteluft som en uendelig energikilde til tross for temperaturen.
Varmeenergi kan overføres til inneluft eller oppvarmingsvann.

Jord

Jordvarmepumper benytter energi ved å utvinne varme direkte fra bakken (jordvarme, bergvarme).

Vann

Vann tilgjengelig i naturen (akviferer, innsjøer, brønner) eller fra industriprosesser (spillvann) utgjør et stort lager av energi som kan utnyttes som kilde i væske/vann-varmepumper.

Sol og vind

Sol og vind kan ikke brukes som ”varmekilder”, men er likevel bærekraftige kilder til produksjon av strøm og drift av varmepumper uten å forbrenne fossilt brensel.

Swegon som varmeleverandør

  • Vi er medlemmer i European Heat Pump Association, EHPA.

  • Vi er oppført i den tyske BAFA-databasen for varmepumper som fremmer omstillingen til fornybar energi ved å støtte små og mellomstore selskaper og økonomisk utvikling.
  • Swegons varmepumper oppfyller kriteriene i den italienske forordningen ”Conto Termico, DM 16/02/16” om økt effektivitet i renoverte bygninger.

  • Swegons varmepumper er sertifiserte i henhold til Eurovents varmepumpeprogram og Eurovents LCP-HP-program.

Les våre blogginnlegg om varmepumper