You might want to visit our North American website:

Det här bör du veta om värmeväxlare

Det handlar om återvinning

Luftbehandlingsaggregat kan vara försedda med värmeväxlare. Syftet med en värmeväxlare är att ta till vara på den värme eller kyla som finns i luft- eller vattenflöden, så att den inte går förlorad. Värmeväxlaren kan också användas för att flytta värme eller kyla till andra system.

De vanligaste typerna av värmeväxlare är:

  • Roterande värmeväxlare
  • Motströmsvärmeväxlare
  • Korsströmsvärmeväxlare
  • Batterivärmeväxlare

Roterande för hög verkningsgrad

Roterande värmeväxlare

En roterande värmeväxlare består av ett roterande hjul med ett stort antal små kanaler av aluminium. Den varmare frånluften värmer kanalerna och överför värme till den kallare tilluften.

Temperaturverkningsgraden vid lika till- och frånluft kan uppgå till hela 85 %. I en roterande värmeväxlare sker normalt aldrig någon påfrysning. Det gör att den höga temperaturverkningsgraden behålls, oavsett vilken utetemperatur som råder.

Den roterande värmeväxlaren återvinner även kyla lika effektivt, och med behandling för hygroskopi eller sorption så återvinns även fukt, så att kostnader för kylning kan sparas in.

Eftersom det är samma ytor som kommer i kontakt med både frånluft och tilluft, bör roterande värmeväxlare inte användas när ett och samma luftbehandlingsaggregat används för blandade verksamheter, t.ex. luftväxling för kontor och restauranger.

Plattvärmeväxlaren stoppar kontaminering

Motströms- och korsströmsvärmeväxlare

En korsströmsvärmeväxlare består av tunna aluminiumlameller – plattor – som bildar korsade luftkanaler. Den varmare frånluften värmer lamellerna och överför då värme till den kallare tilluften.

En motströmsvärmeväxlare är uppbyggd på motsvarande sätt som en korsströmsväxlare. Den är dock utbyggd så att det också finns ett parallellt avsnitt, och då blir kontaktytan större än i en korsströmsvärmeväxlare.

Temperaturverkningsgraden vid lika till- och frånluft är ca 65 % i en korsströms plattvärmeväxlare och upp till ca 80% i en motströms plattvärmeväxlare. Till- och frånluft har helt separata luftkanaler och eventuella lukter eller partiklar i frånluften kan därför inte gå tillbaka in i tilluften.

Batterivärmeväxlare väljs när stora luftflöden måste separeras

Batterivärmeväxlare

Batterivärmeväxlare används oftast när man vill ha skilda luftvägar vid stora luftflöden. Den har ett vätskebatteri i tilluften och ett i frånluften. Vätskan i frånluftsbatteriet värms då av frånluften och pumpas till tilluftsbatteriet som värmer tilluften. Temperaturverkningsgraden vid lika till- och frånluft är minst 68%.