You might want to visit our North American website:

Miljöcertifierade byggnader

Swegon har identifierat olika miljöcertifieringar för byggnader och hur dessa krav påverkar eller berör Swegons produkter.

Miljöaspekt som värderas   Green building Miljö-byggnad BREEAM LEED Passiv Hus Svanen
(vissa bygg-produkter)
Swegons produkter berörs av eller påverkar
Byggavfall         Ja
Byggnadsmaterial       Ja
Ekologi på tomten          
Emissioner, VOC, från material     Ja
Energi  Ja
Föroreningar från byggnaden          Ja
Halogenfriaprodukter            Ja
Inomhusmiljö       Ja
Loggbok för inbyggt material          Ja
Nanopartiklar            Ja
Radonhalt          Ja
Styrning i projekt           
Transporter         Ja
Utfasning av dfarliga ämnen        Ja
Vattenanvändning           

För att uppfylla kraven på byggnadsmaterial, utfasning av farliga ämnen och emissioner eftersträvar Swegon komplett ifyllda byggvarudeklarationer typ BVD-3. Inom Sverige bedöms dessa av Sunda Hus eller Byggvarubedömningen och är ett sätt som accepteras/förordas av kunder samt av de olika instituten ovan.

Läs mer om hur Swegon uppfyller de olika kraven:

Byggavfall: Vi är medlem i FTI och Interseroh (se Certifikat/Intyg) för att därigenom ta vårt ansvar för transportemballage. Om möjligt används standard EUR- pallar och när detta inte är möjligt tillverkas egna pallar av värmebehandlat virke (uppfyller kraven enligt ISPM 15). Mängden emballage optimeras för att säkra att produkterna kommer fram i oskadat skick.

Byggnadsmaterial: Vår strävan är att bevaka nya rön om farliga ämnen vilka kan finnas i de material vi använder oss av. Vi upprättar byggvarudeklarationer, BVD-3 för våra produkter och låter sedan både Sunda Hus och Byggvarubedömningen göra sina oberoende värderingar. Vid inköp av material ställer vi stora krav på våra underleverantörer för att säkerställa att vi får rätt innehåll i våra produkter och att de motsvarar de krav som EU ställer via bl.a. REACH, RoHS och som även våra kunder efterfrågar.

Emissioner: Huvudkomponenterna i våra produkter är plåt och lite plast som inte avger några emissioner. Inklädnadssystemet till våra fasadapparater består av spånskivematerial av högsta kvalitet, typ E1 som avger minsta möjliga formaldehyd emissioner och är därför godkända att montera in i lokaler med högt ställda krav på emissioner

Energi: Swegon jobbar ständigt med att utveckla nya energieffektiva produkter med sofistikerad styrutrustning som minskar energiförbrukningen åt våra kunder genom effektiv behovsstyrd ventilation, kylning och uppvärmning via vattensystem.

Föroreningar från byggnader: Våra produkter påverkar inte föroreningar i byggnaden under byggskedet eller under dess livslängd. Vid senare renovering eller rivning är det viktigt att veta vad byggnaden innehåller och det bistår vi med genom att alltid ha korrekta och bedömda BVD-3 för våra produkter.

Halogenfria produkter: Genom att aktivt arbeta med att byta ut komponenter som innehåller halogener (Brom, Klor). Det som främst efterfrågas är halogenfria kablar, vilket innebär att de ej får vara i PVC. Andra komponenter som kan innehålla halogener är lister och slangar som är tillverkade av PVC. Isolering kan också innehålla halogener. Elektronik innehåller halogener om de är flamskyddade med PBDE (polybromerade difenyletrar).

Halogen fri enligt IEC:s definition= koncentration av respektive klor och brom < 900 ppm och klor+brom < 1500 ppm. Test av halogenfri gas enligt IEC 60754 (gäller för kablar)

Inomhusmiljö: "Swegon - Our mission is to create the best indoor climate for people and the environment". Detta är vad vi brinner för inom hela organisationen!

Loggbok för inbyggt material: Genom att ha våra produkter bedömda hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen kan dessa sedan erbjuda byggherrarna olika typer av loggböcker för att säkerställa byggnadens livslånga miljöbelastning vid renoveringar och rivning.

Nanopartiklar: Farligheten hos nanopartiklar diskuteras bland forskare och därför undersöks i möjligaste mån alla våra produkter i detta avseende. Nanopartiklar förekommer naturligt i många ämnen och dessa berörs inte av de krav som kommer från marknaden utan det som betraktas som farligt är de avsiktligt tillsatta nanopartiklarna. Vår information kompletteras löpande för att säkerställa att våra produkter inte innehåller några fria tillsatta nanopartiklar.

Radonhalt: Genom att först bistå med dimensionering av de luftmängder som behövs för att ventilera bort eventuellt radon i byggnader och sedan kunna leverera de produkter som behövs från luftbehandlingsaggregat till rumsprodukter.

Transporter: Vi har avtal med de transportörer som används och dessa redovisar årlig miljöbelastning från våra transporter enligt standarden EN 16258. Vid upphandling vägs miljöpåverkan in, detta för att minimera vår miljöbelastning från transporterna. Valda transportörer ska sträva efter att fylla varje lastbil så mycket som möjligt vid varje transport.

Utfasning av farliga ämnen: Genom ett ständiga arbete med materialleverantörerna, eget materialval samt samarbete med exempelvis Sunda Hus och Byggvarubedömningen kan vi på ett bra sätt hitta de ämnen som EU har bedömt som farliga på något sätt. De allra flesta ämnen går sedan att substituera utan att äventyra funktionen medan andra är svårare.