You might want to visit our North American website:

CE-märkning

För de produkter som CE-märks försäkrar vi överensstämmelse med gällande direktiv och de därtill harmoniserande standarderna. 

Identifiering av relevant lagstiftning och gällande standarder görs i produktutvecklingsstadiet och där sker även interna/externa tester för att säkerställa överensstämmelse. 

Gällande Tillverkarförsäkran (DoC, Declaration of Conformity) finns att ladda ner, sök efter CE-deklarationer

Följande direktiv och förordningar som kan vara relevanta beroende på produkt:

Direktiv 2006/42/EG om maskiner (Maskindirektiv)

Direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (ersätts 2016-04-20)

Direktiv 2014/30/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (nytt EMC) (börjar gälla 2016-04-20)

Direktiv 2006/95/EG om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (Lågspänningsdirektiv, LVD)

Direktiv RTTE - 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (ersätts 2016-06-13)

Direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (börjar gälla 2016-06-13)

Direktiv, PED - 97/23/EG om tryckbärande anordningar

Förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG (CPR, Byggproduktförordningen)

Ecodesign direktiv 2009/125/EG ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter

Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)

Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE)

Notera att prestandadeklarationer endast krävs för de produkter som har harmoniserande standarder till Byggproduktförordning (CPR) och för Swegons del är detta endast brandspjäll.