You might want to visit our North American website:

Miljøsertifiserte bygninger

Swegon har identifisert ulike miljøsertifiseringer for bygninger og hvordan disse kravene påvirker eller berører Swegons produkter.

Miljøaspekter som vurderes   Green building Miljøbygning BREEAM LEED Passivhus Svanen
(visse byggprodukter)
Swegons produkter berøres av eller påvirker
Byggavfall         Ja
Bygningsmateriale       Ja
Økologi på tomten          
Utslipp, VOC, fra materiale     Ja
Energi  Ja
Forurensninger fra bygningen          Ja
Halogenfrie produkter            Ja
Innemiljø       Ja
Loggbok for innebygd materiale          Ja
Nanopartikler            Ja
Radoninnhold          Ja
Styring i prosjekt           
Transport         Ja
Utfasing av farlige stoffer        Ja
Vannforbruk           

For å oppfylle kravene til bygningsmaterialer, utfasing av farlige stoffer og utslipp etterstreber Swegon komplett utfylte byggevaredeklarasjoner type BVD-3. Innen Sverige vurderes disse av Sunda Hus eller Byggvarubedömningen og er en fremgangsmåte som godtas/anbefales av kunder samt av de ulike instituttene over.

Les mer om hvordan Swegon oppfyller de ulike kravene:

Byggavfall: Vi er medlem av FTI og Interseroh (se Sertifikater/Attester) for på den måten å ta vårt ansvar for transportemballasje. Om mulig benyttes standard europaller, og når dette ikke er mulig produseres egne paller av varmebehandlet materiale (oppfyller kravene i henhold til ISPM 15). Mengden emballasje optimeres for å sikre at produktene kommer frem i uskadet stand.

Bygningsmaterialer: Vi er opptatt av å holde oss oppdatert om ny kunnskap om farlige stoffer som kan finnes i materialene vi benytter oss av. Vi oppretter byggevaredeklarasjoner, BVD-3, for produktene våre og deretter utfører både Sunda Hus og Byggvarubedömningen sine uavhengige vurderinger. Ved innkjøp av materialer stiller vi store krav til underleverandører, for å sikre at vi har riktig innhold i produktene våre, og at de oppfyller de kravene som EU stiller via bl.a. REACH og RoHS, og som også kundene våre etterspør.

Søk etter deklarasjoner/sertifikater for alle produkter

Utslipp: Produktene våre inneholder hovedsakelig metall og noe plast som ikke avgir utslipp. Innkledningssystemet til fasadeapparatene våre består av sponplatemateriale av høyeste kvalitet, type E1, som har minimale utslipp av formaldehyd og derfor er godkjent for montering i lokaler med strenge utslippskrav.

Energi: Swegon arbeider kontinuerlig med å utvikle nye, energieffektive produkter med avansert styringsutstyr som reduserer energiforbruket for kundene våre gjennom effektiv, behovsstyrt ventilasjon, kjøling og oppvarming via vannsystem.

Forurensninger fra bygninger: Våre produkter medvirker ikke til forurensning i bygningen under byggeperioden eller gjennom dens levetid. Ved senere renovering eller riving er det viktig å vite hva bygningen inneholder, og her bistår vi ved alltid å ha korrekte og vurderte BVD-3 for produktene våre.

Halogenfrie produkter: Ved å arbeide aktivt med å bytte ut komponenter som inneholder halogener (brom, klor). Det som først og fremst etterspørres er halogenfrie kabler, og de kan derfor ikke være i PVC. Andre komponenter som kan inneholde halogener, er lister og slanger som er laget av PVC. Isolasjon kan også inneholde halogener. Elektronikk inneholder halogener hvis den er flammebeskyttet med PBDE (polybromerte difenyletre).

Halogenfri i henhold til IECs definisjon = konsentrasjon av respektive klor og brom < 900 ppm og klor + brom < 1500 ppm. Test av halogenfri gass i henhold til IEC 60754 (gjelder for kabler)

Innemiljø: "Swegon – Our mission is to create the best indoor climate for people and the environment". Dette er hva vi brenner for innen hele organisasjonen!

Loggbok for innebygd materiale: Fordi Sunda Hus og Byggvarubedömningen vurderer produktene våre, kan de ved behov tilby byggherrene ulike typer loggbøker, for dermed å sikre bygningens livslange miljøbelastning ved renovering og riving.

Nanopartikler: Nanopartikler og farlighetsgrad er et tema som diskuteres blant forskere, og så langt som mulig blir derfor alle våre produkter undersøkt med tanke på dette. Nanopartikler forekommer naturlig i mange stoffer, og disse berøres ikke av kravene fra markedet. Det er nanopartiklene som er tilsatt med hensikt, som regnes som farlige. Vår informasjon suppleres løpende for å sikre at produktene våre ikke inneholder frie, tilsatte nanopartikler.

Radoninnhold: Ved først å bistå med dimensjonering av luftmengdene som er nødvendige for å ventilere bort eventuelt radon i bygninger, og deretter kunne levere de nødvendige produktene, med alt fra luftbehandlingsaggregater til romprodukter.

Transport: Vi har inngått avtale med benyttede transportselskaper om årlig rapportering av miljøbelastning fra vår transport, i henhold til standarden EN 16258. Ved oppkjøp tas miljøpåvirkningen med i regnestykket, dette for å minimere miljøbelastningen forårsaket av transport. Valgte transportselskaper skal sørge for at hver lastebil fylles maksimalt ved hvert transportoppdrag.

Utfasing av farlige stoffer: Ved å arbeide kontinuerlig med materialleverandørene, eget materialvalg samt samarbeid med for eksempel Sunda Hus og Byggvarubedömningen, kan vi på en god måte finne de stoffene som EU har vurdert som farlige. De aller fleste stoffene kan deretter erstattes uten at det går utover funksjonen, mens andre er vanskeligere.