You might want to visit our North American website:

Luftkvalitet

Vad menas med luftkvalitet?

Luften omkring oss består till strax under 80% av kväve, och cirka 20% syre. Den allra sista procenten av luftens innehåll, bestående av bland annat koldioxid och ett antal gaser, är den som är intressant vad gäller luftkvalitet. Inom denna procent ryms koldioxid men också en mängd andra ämnen och partiklar – naturliga och mindre naturliga.

Luftkvalitet och hälsa

Det finns många föroreningskällor inuti en byggnad. För att säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat behöver föroreningarna transporteras ut med effektiv ventilation och ersättas med frisk luft. Föroreningarna tillförs inomhusluften från exempelvis möbler, byggmaterial och elektronik – men även vi människor själva förorenar luften omkring oss. Antalet olika förorenande ämnen kan räknas i tusental, vilket gör opraktiskt att mäta dem var och en för sig, istället brukar de benämnas som en grupp av ämnen i form av VOC (volatile organic compounds, flyktiga organiska föreningar).

Hela 80% av världens befolkning bor i områden där WHO:s gränsvärden för luftföroreningar överskrids. Därför är det viktigt att åstadkomma att friskluften som ersätter den förorenade inomhusluften håller måttet. Genom att filtrera tilluften så reduceras mängden skadliga partiklar – de minsta partiklarna med diameter på mindre än 1 mikrometer som tar sig förbi kroppens naturliga försvar, såsom flimmerhår och slemhinnor och in i blodomloppet.

Läs vår blogg om varför det är viktigt att filtrera bort partiklar från tilluften

Luftkvalitet och prestation

I jordens atmosfär ligger halten av CO2 (koldioxid) kring 400 ppm, men i och med att vi alla andas ut CO2 så kan koncentrationen i t.ex. ett dåligt ventilerat konferensrum stiga snabbt. När den når nivåer om 800-1000 ppm börjar den ge negativa konsekvenser för hur vår hjärna presterar. Forskning visar att olika typer av tankearbete som kräver olika typer av kognitiv funktion påverkas olika mycket av koldioxidnivån i lokalen.

Diagrammen nedan visar resultatet av en amerikansk studie där individer har fått utföra tester efter att ha vistats i en lokal med varierande nivå av koldioxid. De färgade punkterna visar testresultat och koldioxidnivå, varje person har testats i tre miljöer där grön punkt = testresultatet i miljö med låg koldioxidnivå, gul kvadrat = medelhög koldioxidnivå, orange triangel = hög koldioxidnivå – de tre testpunkterna är sammanbundna med ett streck för varje individ.

Källa: Allen, MacNaughton, Satish, Santanam, Vallarino & Spengler, Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments, Environmental Health Perspectives, National Institute of Environmental Health Sciences, 2015, USA

Forskningen visar att arbete av typen ”informationssökning” inte påverkas nämnvärt av förhöjd koldioxidnivå, medan däremot informationsanvändning och strategiskt tänkande påverkas starkt negativt. Vi är alltså särskilt känsliga för dålig luftkvalitet i de situationer som ställer högst krav på oss.

Läs mer om inomhusklimat och prestationsförmåga

Att mäta är att veta

Luftkvalitet är ett område med många olika aspekter och det kan framstå som svårgripbart, men en god start är att mäta och övervaka luftkvaliteten, så ventilationen kan anpassas därefter. Ett vanligt mätetal är CO2-halten, vilket har den fördelen att det är lätt att mäta, kvantifiera och sätta gränsvärden kring. Men som vi sett ovan – mäter man CO2 fångar man upp vissa viktiga aspekter som främst berör prestationsnivå, men man missar många av hälsoaspekterna. Att istället mäta och ventilera utifrån VOC-koncentration fångar upp ett bredare spektra av potentiella problem.

Läs vår blogg om fördelarna med CO2 respektive VOC som mätetal

Swegons lösningar för bättre luftkvalitet

Genom att säkra byggnadens behov av ren tilluft har vi löst den ena halvan av ekvationen. Vi behöver sedan anpassa ventilationen på ett smart sätt, så vi varken ”eldar för kråkorna” ur energisynpunkt eller skapar ett bristfälligt inomhusklimat där människor varken presterar eller mår bra. Här behövs ett smart system som kontinuerligt mäter luftkvaliteten och optimerar ventilationen därefter.

Swegons luftbehandlingsaggregat förser byggnaden med friskluft, och tack vare unika lösningar som kombinerar hög energieffektivitet med lågt läckage – och därmed mindre risk för föroreningar i tilluften – skapas en oslagbar grund för ett hälsosamt inomhusklimat. Se filmen om luftbehandlingsaggregatet GOLD och dess Carry-Over Control-funktion!

Swegons WISE-system för behovsstyrt inomhusklimat tar ett helhetsgrepp. Här finns allt från de enskilda givarna på rumsnivå t.ex. WISE IAQ som kan mäta CO2, VOC, relativ fuktighet och temperatur, till rumsprodukterna som tillför luft, värme och kyla. Utöver det finns det överordnade styrsystemet som analyserar och optimerar driften för hela systemet. Perfekt inomhusklimat med minsta möjliga energiåtgång.