You might want to visit our North American website:

Vad är temperatur?

Kallt eller varmt

Temperatur är en fysikalisk storhet som kvantifierar hur varm eller kallt det är. Värme är ett mått på hur stor den inre energin i ett ämne är. Om vi pratar om lufttemperatur så kan man säga att luftens molekyler rör sig snabbare och har mer energi när det är varmare. Energin överförs från molekyler med hög energi till de med lägre energi när molekylerna krockar med varandra. På så sätt flyttas energin från varmt till kallt. När vi säger att vi tillför kyla till ett rum är det snarare så att vi transporterar bort värme.  

Kelvin, Celsius, Fahrenheit...

Temperatur kan mätas i olika enheter. I vetenskapliga sammanhang brukar man använda kelvin skalan som har sin utgångspunkt i ett teoretiskt tillstånd kallat den absoluta nollpunkten. Vid den absoluta nollpunkten, 0 K, har alla vibrationer i atomer och molekyler upphört och samtliga partiklar befinner sig i sitt lägsta energitillstånd. 

Till vardags brukar vi i tala om temperaturen uttryckt i Celsius skalan. Anders Celsius var en svensk vetenskapsman som på 1700-talet konstruerade en temperaturskala. Celsius utgick ifrån vattnets fryspunkt och satte det som 0 grader. Genom att sätta vattnets kokpunkt som 100 grader fick han en temperatur skala med en tydlig koppling till fenomen i människors vardag samtidigt som skalan blev väldefinierad. Celsius skalan och kelvin skalan har samma upplösning d.v.s. en temperatur skillnad får samma värde oberoende om det är uttryckt i °C eller K. Uttryckt i Celsius skalan är temperaturen vid den absoluta nollpunkten -273,15°C en lägre temperatur är så går alltså inte att hitta.

Det finns mängder av andra temperaturskalor men det är framför allt Fahrenheit som utöver Celsius och kelvin är vanligt förkommande. I Fahrenheit skalan fryser vatten vid 32°F och kokar vid 212°F.

Temperatur och inomhusklimat

I inneklimats sammanhang pratar man ibland om olika temperaturer.

  • Torra temperaturen är det vi vanligen talar om som temperatur och som mäts med en vanlig termometer.

  • Våttemperatur är den temperatur som en termometer inlindad i en våt strumpa mäter. Då vattnet i stumpan avdunstar kommer värme tas från termometern som då visar en lägre temperatur. Den våta temperaturen beror på den torra temperaturen och luftfuktigheten.

  • Operativtemperaturen är ett mått på den upplevda temperaturen genom att ta hänsyn till luftens temperatur och omgivande ytors temperatur.