You might want to visit our North American website:

Ljudet i rummet

Omgivningen påverkar ljudet

Ljudtrycket påverkas av rummet. Placeringen av ljudkällan och ljudmätaren påverkar ljudtrycket. Ljudkälla som placeras mot vägg eller i hörn ökar ljudnivån i rummet. Ljudtrycket avtar med avståndet från källan.

Ljudets olika spridningsvägar

Ljudet kan spridas på olika sätt. Direktljud sprids i luften direkt till människan utan att studsa mot väggar och tak. Reflekterande ljud är det ljud som studsat mot väggar, golv och tak innan de når människan. Vibrerande ljud t.ex. transmissionsljud och stomljud transporteras via fasta medier till människan. Exempel via väggar, golv och tak.

  1. Direkt ljudtransmission
  2. Flanktransmission
  3. Överhörning
  4. Läckage

Dämpning med mattor och gardiner

Ett rums förmåga att absorbera ljud beskrivs som dess ekvivalenta ljudabsorptionsarea. Värdet fås genom att multiplicera varje yta’s absorptionsfaktor (kvoten mellan returnerat ljud och infallande ljud) med dess ytareal. Man kan påverka ljudnivån i ett rum genom att addera material, exempelvis tjocka mattor och gardiner.