You might want to visit our North American website:

Hur regleras temperaturen i byggnader?

Utred behoven

För att välja inomhusklimatlösning så är det bra att börja med att utreda vilket behov man har av värme och kyla, detta kan man t.ex. göra med ESBO som är en simuleringsmjukvara. Då behovet är känt kan ett system med rätt storlek väljas. En bra hjälp för i vilken ordning olika insatser skall göras för att spara energi i en byggnad ges av Kyotopyramiden. Det mest energieffektiva sättet att kontrollera temperaturen är att konstruera byggnaden så att behovet av att värma eller kyla inte uppstår, detta är basen i Kyotopyramiden. Det kan handla om att isolera mer, välja bra glas, behovsstyra solavskärmning så att värme släpps in vintertid men kan hållas ute sommartid. Behovsanpassad solavskärmning kan också erhållas genom att takutsprång som skuggar sommartid när solen står högt men släpper in ljuset vintertid när solen står lägre. Genom att börja med att designa en byggnad med lågt behov av kyla och värme kommer det också bli enklare att få till en bra termisk komfort.

Olika sätt att temperera ett rum

Vid temperering av ett rum kan det göras antingen via ett luftburet eller vattenburet system. Det som utmärker vatten som bärare av värme eller kyla är att vattenbaserade system tar mindre plats. Detta beror på att vatten är en bättre energibärare jämfört med luft och därför blir både ventilationsaggregat och kanalsystem mindre skrymmande. Om luft istället väljs för distributionen fås en enkel och billig installation, systemet klarar större luftvolymer och det är möjligt att använda frikyla.
 
Sammantaget är det en rad faktorer som avgör vilket grundsystem som ska väljas. Både ekonomi, estetisk hänsyn och praktiska avvägningar spelar roll.
 
Grafen nedanför är ett exempel på hur det överslagsmässigt kan skapas en uppfattning om vilket system som ska väljas.
 
Läs mer här