You might want to visit our North American website:

Vår strategi innen bærekraft

Strategiske fokusområder

Hos Swegon skiller vi mellom sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft, ofte referert til som People, Planet og Profit – og sikrer dermed en helhetlig tilnærming innenfor vårt bærekraftsarbeid.

 

Sammen med mange interessenter gjennomførte vi en materialitetsanalyse i 2020, der vi identifiserte flere fokusområder som er relevante i vårt arbeid med bærekraft.

I en strukturert prosess og en beste-praksis-tilnærming prioriterte vi de viktigste temaene for våre interessenter og oss selv. Disse temaene la grunnlaget for våre strategiske fokusområder.

Våre interessenter

Vi lytter ikke bare til kundene våre, men også til våre andre interessenter. Først når vi lærer om deres forventninger, utfordringer og behov, kan vi tilpasse tilbud, forretningspraksis og atferd.

For oss er interessenter interne og eksterne individer, grupper, organisasjoner og partnere som kan skilles ut som enten interessert i, ha innflytelse over eller bli påvirket av (både positivt eller negativt) våre forretningsbeslutninger, policyer og mål.

Rapportering

Swegon eies av Investment AB Latour og anerkjenner og følger det grunnleggende rammeverket som er gitt av Latour Code of Conduct, samt dens tilleggsregler og forpliktelser. Vi rapporterer for øyeblikket vårt arbeide innen bærekraft innenfor de ulike områdene gjennom Latours årlige rapportering.

Som en del av Latour-gruppen, oppfyller Swegon de minimumsmålene som er satt. I tillegg kvantifiserer Swegon ytterligere eller mer ambisiøse mål som gjelder for vår organisasjon.

Vi verdsetter åpenhet og målbarhet som to svært viktige elementer når det gjelder arbeid med bærekraft, på grunn av to veiledende prinsipper:

  1. Det du ikke vet, kan du ikke bry deg om.
  2. Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke forbedre det.

Se den siste bærekraftsrapporten fra Latour på svensk eller engelsk.

Code of conduct

Vi forventer at alle ansatte og forretningspartnere overholder henholdsvis vår Code of Conduct (CoC) og Supplier Code of Conduct (SCoC). Alle ansatte gjennomgår obligatorisk intern opplæring i CoC og gjennom signering forplikter den ansatte seg til etterlevelse. Forretningspartnere gjør også en egenvurdering som forplikter til etterlevelse gjennom signering av dokument, avhengig av type sektor leverandør tilhører. Vår SCoC, som forretningspartnere forplikter å følge, blir kontinuerlig oppdatert og endringer skal implementeres. Første versjon av vår SCoC ble publisert desember 2022.

Code of Conduct

Supplier code of conduct

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1. juli 2022. Loven skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden - og det er opp til oss som bedrift å dokumentere egen innsats. I den forbindelse har Swegon kartlagt alle våre underleverandører.

Swegon jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører. Dette gjøre vi i nært samarbeid med dem. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører/samarbeidspartnere har Swegon utarbeidet Supplier Code of Conduct (SCoC), der vi setter tydelige krav til hele verdikjeden. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø (People, Planet and Profit).

SWEGONS PRODUKTER
80% av produktene vi selger er produsert i våre egne fabrikker. Swegon bedømmer sine leverandører basert SCoC, og vi har derfor full kontroll på hele verdikjeden. Våre fabrikker i Sverige og Italia er også ISO-sertifiserte (ISO 9001 og ISO 14001).

VÅRE HANDELSPRODUKTER
20% av produktene vi selger er produsert av underleverandører. Vi jobber målrettet med informasjonsinnhenting om deres håndtering av Åpenhetsloven,
og deres kontroll på hele verdikjeden.

 

Vi har en årlig aktsomhetsvurdering av våre underleverandør, som inngår i
vårt HMS-arbeid.

Varsling

Vår langsiktige suksess bygger på å drive virksomhet på en rettferdig og etisk måte. Vår varslingsordning gir mulighet for å varsle organisasjonen konfidensielt om mistanke om uetisk atferd. Dette er et essensielt verktøy for å redusere risiko og opprettholde tillit til vår virksomhet ved å gjøre det mulig for oss å oppdage og handle på mulig uetisk atferd på et tidlig stadium. Her er hvordan det fungerer:

  • En person sender et varsel gjennom den eksterne kommunikasjonskanalen.
  • Hvis personen velger å være anonym, er det mulig med videre dialog gjennom en personlig ID og passordordning som blir gitt ved slutten av rapporteringssesjonen.
  • Personen som sender varselet kan logge inn og lese svar, samt svare tilbake. Dialogen kan fortsette så lenge partene ønsker det.
  • Viktigst av alt, alle avvik rapportert vil bli behandlet konfidensielt.

For å rapportere uetisk atferd direkte til Latour, bruk følgende lenke: https://report.whistleb.com/latour

Kommunikasjonskanalen kan nås på enhver enhet, inkludert smarttelefoner. Det anbefales å få tilgang til kommunikasjonskanalen fra en enhet som ikke er koblet til Swegon-intranettet. Merk at språket kan endres på nettstedet.