You might want to visit our North American website:

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

 

W 2020 roku wraz z wieloma interesariuszami przeprowadziliśmy analizę priorytetów. Ustaliliśmy kilka obszarów wymagających uwagi, które są ważne zarówno dla interesariuszy, jak i dla nas jako przedsiębiorstwa dążącego do zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie ustrukturyzowanego podejścia i najlepszych praktyk ustaliliśmy najważniejsze tematy dla nas i dla naszych interesariuszy. Tematy te stały się podstawą naszych strategicznych obszarów działań.

Nasi interesariusze

Wsłuchujemy się nie tylko w głos klientów, lecz także innych interesariuszy. To właśnie poznawanie ich oczekiwań, potrzeb i wyzwań pozwala nam dostosowywać oferty, postępowanie i praktyki biznesowe.

W Swegon interesariusze to wewnętrzne i zewnętrzne osoby, grupy, organizacje i partnerzy. Można je podzielić na zainteresowane naszymi decyzjami, zasadami i celami biznesowymi, wywierające na nie wpływ lub będące pod ich wpływem (zarówno pozytywnym, jak i negatywnym).

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju

Firma Swegon należy do Investment AB Latour i przestrzega podstawowych ram określonych w kodeksie postępowania Latour oraz uzupełniających zasad i zobowiązań. Obecnie przedstawiamy nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w rożnych obszarach za pośrednictwem rocznych sprawozdań Latour. 

Firma Swegon przestrzega ustanowionych minimalnych celów określonych przez grupę Latour. Co więcej, wprowadza dalsze, bardziej ambitne cele odnoszące się do naszej organizacji.

Cenimy przejrzystość i wymierność oraz uważamy, że są to elementy o ogromnym wpływie
na zrównoważony rozwój. Wynika to z dwóch zasad przewodnich:

1. Nie da się dbać o coś, czego nie jesteśmy świadomi.

2. Jeśli nie możemy czegoś zmierzyć, to tym bardziej nie możemy tego usprawnić.

Przeczytaj najnowsze sprawozdanie w zakresie zrównoważonego rozwoju Latour w językach szwedzkim lub angielskim.

Kodeks postępowania

Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy i partnerzy biznesowi będą przestrzegać kodeksu postępowania i kodeksu postępowania dla dostawców. Wszyscy pracownicy odbywają obowiązkowe wewnętrzne szkolenie poświęcone kodeksowi postępowania i zobowiązują się do jego przestrzegania na piśmie. Partnerzy biznesowi również potwierdzają zgodność swoim podpisem. W zależności od typu dostawcy, dokonują również samodzielnej oceny lub poddają się ocenom w swoich zakładach. Zobowiązanie partnerów biznesowych do przestrzegania kodeksu postępowania dla dostawców wymaga ciągłych działań wraz ze zmianą treści. Ostatnią wersję kodeksu opublikowano w grudniu 2022 roku.

 

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania dla dostawców

Informowanie o nieprawidłowościach

Opieramy nasz długofalowy sukces na prowadzeniu działalności w sposób etyczny i uczciwy. Nasze rozwiązanie do informowania o nieprawidłowościach pozwala poufnie ostrzec organizację o podejrzeniu niewłaściwego zachowania. To ważne narzędzie ograniczające ryzyko i utrzymujące zaufanie do naszej działalności. Umożliwia wczesne wykrywanie niewłaściwego postępowania i podejmowanie stosownych działań. Oto, jak działa: 

  • Dana osoba wysyła zawiadomienie za pośrednictwem zewnętrznego kanału komunikacji.
  • Jeśli osoba ta woli pozostać anonimowa, przy dalszej komunikacji może posługiwać się osobistym identyfikatorem i hasłem przekazanymi na koniec sesji.
  • W celu odczytywania i udzielania odpowiedzi wystarczy się zalogować. Dialog może trwać tak długo, jak życzą sobie tego strony.
  • Co najważniejsze, każde zgłoszone niewłaściwe postępowanie jest traktowane w sposób poufny.

Aby zgłosić niewłaściwe postępowanie bezpośrednio Latour, użyj następującego łącza: https://report.whistleb.com/latour

Ten kanał komunikacji jest dostępny na każdym urządzeniu (w tym na smartfonach). Zalecamy korzystanie z tego kanału komunikacyjnego na urządzeniu, które nie jest połączone z intranetem Swegon. Pamiętaj, że na stronie można zmienić język.

Aby zgłosić niewłaściwe postępowanie firmie Swegon