You might want to visit our North American website:

Inomhusklimatet är viktigt

Då vi spenderar ca 90% av våra liv inomhus är inomhusklimatet av största vikt för vårt välmående och fenomenet är dessutom starkt kopplat till människans prestation. 

Vi är inomhus 90% av dygnet

När man ser diagrammen är det lätt att inse att våra inomhusmiljöer spelar en stor roll för oss – i ett modernt samhälle spenderar vi en stor del av vår tid i en miljö som är kontrollerad och frånkopplad naturens variationer. Skönt när det stormar och hällregnar ute, men det ställer också krav på att inomhusmiljön håller en hög nivå som passar oss som levande varelser. Vi är också noga med vad vi konsumerar i form av vätska och föda, för att hålla oss produktiva och hälsosamma, men vi funderar sällan på all den luft vi konsumerar med varje andetag.

Så påverkas vi av inomhusklimatet

Hälsan i fokus

Den allra viktigaste aspekten av vårt inomhusklimat är givetvis att det ska främja god hälsa. Vi har successivt reducerat förekomsten av många uppenbara hälsorisker som vi tidigare utsattes för – allt ifrån sotande kaminer till rökning. Men forskningen visar hur vi även i dagsläget tyvärr påverkas negativt av våra inomhusmiljöer, även om bristerna är mindre uppenbara.
Dålig luftkvalitet kan exempelvis ge problem med allt ifrån irritation i ögon, näsa och hals, till huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. Fuktnivåerna kan vintertid bli extremt låga inomhus – särskilt hos oss i Norden – vilket ger upphov till ökad infektionsrisk och virusspridning. Även buller i form av monotona toner – något som våra förfäder knappast behövde oroa sig över när de spenderade i naturen – har visat sig ge upphov till långsiktiga hälsoproblem i form av tinnitus, hjärtsjukdomar och sömnstörningar. Så det finns all anledning att ha hälsoaspekterna med i diskussionen när vi utformar våra inomhusmiljöer.

Källor:
Hälsa – Sick building syndrome, Teknikguide för inomhusklimat, Swegon
Hälsa – fukt: Sterling, Arundel, & Sterling, 1985
Hälsa – ljud: Burden of disease from environmental noise, World Health Organization, 2011.

Vilka faktorer påverkar inomhusklimatet?

Prestationen påverkas

Näst hälsoaspekterna är det givetvis också viktigt att våra inomhusmiljöer främjar vår produktivitet. Vi är i regel mycket måna om att skaffa verktyg för att vara så effektiva som möjligt på våra arbetsplatser och skapa goda förutsättningar för inlärning i våra skolor, i form av kompetenta lärare och bra läromedel. Men tyvärr glöms inomhusklimatet ofta bort i dessa diskussioner, trots att det finns mängder av faktorer som har stor påverkar på oss.

Läs mer om inomhusklimat och prestation

Läs mer om inomhusklimatets påverkan i våra bloggar.

     

Så bidrar Swegon till ett bra inomhusklimat

Vi är med hela resan

Att Swegon levererar produkter i världsklass är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till ett gott inomhusklimat. Idag anser vi dock inte att det räcker med att bara vara bra på att tillverka och leverera produkter, vi måste bidra med mer.
På Swegon strävar vi efter att vara med i alla faser av en byggnadsprocess, vi vill vara närvarande före, under men även efter själva installationen. Med våra avancerade klimatberäknings- och produktdesignsprogram har vi förutsättningen att tillsammans med våra kunder simulera hur en byggnad kommer att fungera och med detta som grund tillsammans med ta fram den för byggnaden absolut bästa lösningen. Vi närvarar och stöttar sedan genom själva installationsfasen med våra tekniker eller helpdesk för att säkerställa att installationen blir rätt och går så smärtfritt som möjligt, allt för att hålla tidplaner och uppsatta budgetramar. Efter att vi varit med och startat upp systemen så att de går exakt som det är tänkt att det ska gå så går byggnaden över i en driftsfas.
Här finns vi också tillgängliga så länge våra produkter finns i en byggnad. Våra teknikavdelningar hjälper till med att optimera och anpassa system efter hur brukandet av en byggnad förändras över tid men även för att hjälpa till ifall någonting över tid skulle gå sönder. Dessutom strävar vi efter att erbjuda tjänster som underlättar och effektiviserar driften över tid, men som även säkerställer ett gott inomhusklimat för de som befinner sig i byggnaden.

Att förse ett rum med rätt mängd luft, värme och kyla är en utmaning i sig. Att dessutom göra det utan att det uppstår oönskade bieffekter, såsom störande ljud, kalldrag eller luktöverföring mellan lokaler, och se till att det fungerar lika bra i varje rum i hela byggnaden – det ställer höga krav på såväl produkter som alla inblandade parter i byggprojektet.

Läs mer om våra produkter och tjänster

Vi på Swegon kan tack vare vår långa branscherfarenhet och åratal av utvecklingsarbete erbjuda produkter med både hög prestanda och kvalitet. Vi har skaffat oss en bred produktflora som ger oss en oslagbar verktygslåda att arbeta med. Vi har kunnig personal som kan ge råd och stöd längs vägen, så vi använder verktygslådan rätt. Till sin hjälp har de kraftfulla mjukvaror som gör att vi snabbt och säkert kan hitta rätt produkt för varje lokal. Behöver vi verifiera funktionen i detalj kan vi dessutom göra fullskaletester eller datorsimuleringar för olika rumstyper.

Läs mer om våra mjukvaror

Men verksamheten i en byggnad förändras i regel över tid, och då blir en annan aspekt minst lika viktig – förmågan till anpassning. Anpassningsförmågan har sin grund i flexibla produkter som klarar av att ställa om för ny verksamhet och användarvänliga styrsystem som enkelt kan justeras över tid. Men det är också tryggheten i ett landsomfattande nätverk av kunniga servicetekniker som kan våra produkter och alltid kan hjälpa till på plats.