You might want to visit our North American website:

Lokale initiativer

Swegon er til stede på en rekke markeder, og flere flotte bærekraftinitiativer er på gang på de ulike anleggene våre. Nedenfor presenteres et utvalg, og du finner flere på nettstedet til det spesifikke markedet.

Fornybar og fossilfri energi

Swegon har som mål å bruke 100 % fornybar og fossilfri energi innen 2030. I arbeidet med å gjennomføre dette har visse anlegg valgt å installere solcellepaneler. Fabrikkene våre i Gembloux i Belgia, Concorezzo i Italia og i Borås i Sverige har gjort dette, og det samme har salgskontoret i Warsawa i Polen. Fabrikker og kontorer uten energiproduksjon på stedet vil måtte kjøpe fornybar og fossilfri strøm og energi.

 

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Ressursvirkningsgrad

Energi

I tillegg til å skaffe bærekraftig energi er det viktig å sørge for minimalt forbruk og bedre utnyttelse av produsert energi. Ved å bytte til LED-lys i fabrikker og kontorer samt innføre lysstyring basert på tilstedeværelse for å sikre at lyset er avslått i områder som ikke brukes, kan man oppnå mye. Fordi alt vi gjør i Swegon handler om å skape sunne og komfortable innemiljøer, har vi kunnskapen og ekspertisen som skal til for å oppnå optimal ventilasjon, varme og kjøling og dermed sikre lavest mulig energiforbruk, uten å kompromisse med et godt inneklima. Vi bestreber oss på å påvirke miljøet minst mulig og er opptatt av å sikre et inneklima der medarbeiderne våre kan være produktive og trives, uten at det skaper ekstra belastning på miljøet.

Fabrikken vår i Heppenheim i Tyskland har en oppdatert infrastruktur for trykkluft, som har muliggjort en trykkreduksjon fra 11–12 bar til maksimalt 8 bar. Dette har gitt betydelige besparelser, i kombinasjon med tiltak som redusert lekkasje og tomgangstid. Estimater viser at for hver bar trykket reduseres med, reduseres også energiforbruket med 6–8 %.

 

  

Forsyningskjede

Noe av miljøpåvirkningen fra Swegon kan styres innen organisasjonen. Men det er forsyningskjeden som står for den største påvirkningen. For å minimere den totale miljøpåvirkningen vår samarbeider vi med leverandører og kunder, i den hensikt å finne mulige forbedringer og bidra til utviklingen av ytterligere bærekraftige materialer.

Cantarana-fabrikken i Italia har iverksatt en rekke tiltak der leverandører og kunder i høy grad er involverte, med mål om å utnytte emballasje på en enda mer effektiv måte. Ressursene brukt på materialer, personell, lagring og transport skal reduseres, og dette er grunnen til at det utvikles skreddersydde logistikkurver, håndtak for bæring og hetter for stabling av esker. I forbindelse med dette er det utviklet en omfattende logistikkplan der emballasjen returneres til leverandøren for gjenbruk.

Swegon har også interne prosjekter der materialer fra forsyningskjeden vurderes ut fra et bærekraftaspekt og, om mulig, byttes ut med bedre alternativer. Bli bedre kjent med lavkarbonstålprosjektene våre.

 

Til vårt lavkarbonstålprosjekt
Avfall

I en innsats for å redusere avfall ved produksjonsanleggene våre er det iverksatt en rekke lokale initiativer. Det endelige målet er å eliminere avfall som konsept, men det er langt frem til faktisk å oppnå dette sirkularitetsnivået.

Ved Tomelilla-fabrikken i Sverige jobbes det med et bærekrafttiltak der målet er å minimere avfallet fra metallplater. Dette gjøres ved hjelp av en rekke forskjellige tiltak. For eksempel er støpeprosessen analysert for å identifisere mulig optimalisering i form av samstøping. Analysen viste at det var rom for forbedring, og i dag blir over 35 årlige tonn metall som tidligere ble sendt til resirkulering, i stedet tatt i bruk. 

Utskrift og papir

I stedet for å skrive ut millionvis av papirsider har en rekke fabrikker gått over til å tilby produktdokumentasjon via QR-koder. QR-kodene er plassert på det enkelte produktet, slik at produktinformasjonen er tilgjengelig digitalt. I dag er det bare monteringsinstruksjoner som leveres på papir. For den svenske fabrikken vår i Kvänum har denne endringen redusert det årlige papirforbruket vårt med omtrent 2,7 millioner til ca. 0,3 millioner ark. I tillegg til miljøfordelene er kollegaene våre glade for at de ikke trenger å bære rundt på så mye papir. Det har gjort det daglige arbeidet mer meningsfylt.  

 

Kjølemedier

I arbeidet for å gå over til naturlige kjølemedier i kjøleproduktene vår har fabrikken vår i Cantarana gjort betydelig fremgang i bruken av propan, R290, som kjølemedium. Finn ut mer ved å lese informasjonsbloggene fra eksperten vår.

 

Til de anbefalte bloggene

Sosiale aspekter

Mangfold og inkludering

Som del av byggebransjen har Swegon både et ansvar og en mulighet til å gjøre en forskjell innen inkludering og mangfold, som er et område med forbedringspotensial. Fordi emnet er omfattende, finnes det en rekke tiltak og aktiviteter som både kan påvirke og påvirkes av arbeidet som daglig utføres i bransjen. Inkludering og mangfold må anerkjennes ut fra en rekke forskjellige aspekter som alle har forskjellig relevans, avhengig av sted. Derfor varierer også de lokale tiltakene, men det viktigste er at alle markeder nå har relevante tiltak som skal bidra til videre utvikling. Disse tiltakene med tilhørende mål følges opp ved hjelp av strategisk opplæring i mangfold og inkludering, noe alle ledere deltar i.

Et spesifikt tiltak som er iverksatt i tråd med dette aktuelle emnet, er gratis bind og tamponger ved alle Swegons anlegg over hele verden – både fabrikker og kontorer.

 

Kompetanseutvikling

Det sosiale aspektet ved bærekraft innebærer at vi tar vare på medarbeiderne våre i Swegon ved å hjelpe dem i den personlige og profesjonelle utviklingen deres. Ferdighets- og kompetanseheving prioriteres, og det finnes en rekke lokale initiativer som styrker dette aspektet. I Sverige er det for eksempel utviklet et Operations Development-program for å hjelpe driftspersonell med å oppnå sitt fulle potensial. Det er et høyt anerkjent toårig program som gir en omfattende og strukturert tilnærming til utvikling av medarbeidernes ferdigheter og evner, i den hensikt å forbedre den generelle ytelsen til driftspersonellet. Gjennom dette programmet får medarbeiderne våre nyttig kunnskap og erfaring som gjør dem i stand til å bli viktige bidragsytere i arbeidet med å utvikle en fremgangsrik organisasjon.

Kompetansevekst støttes også av et program som kalles Swegon Professional Trainers, der ferdighetene til kursholdere utvikles. I dette skreddersydde 6-månedersprogrammet lærer kursholdere hvordan de utformer en øvelsesoppgave eller et kurs. Kursholdere i Swegon har svært god erfaring og kunnskap innen alle aspekter av jobben, og de er derfor godt rustet til å gi medarbeiderne best mulig veiledning og støtte.

Tenketank

Innen Swegon foregår det lokale initiativer og aktiviteter knyttet både til det sosiale aspektet ved produktene våre og bransjen som helhet. Som et eksempel har Swegon igangsatt en tenketank der forskere innen inneklimafeltet og HVAC møtes regelmessig. Ulike emner diskuteres når disse ekspertene møtes.

For eksempel er normer og standarder for hvordan man skaper et optimalt inneklima, drøftet ut fra et perspektiv der man ser på hvordan disse kan baseres på et utdatert scenario der bare én normativ person er representert. Når en normativ person brukes som referansepunkt, og sett bort fra den potensielle variasjonen grunnet individuelle preferanser og erfaringer, kan det vise seg at inneklimaet ikke er tilpasset for en stor andel av beboerne i en bygning.

ISO-sertifikater

Swegon har som mål å få alle fabrikker sertifisert i henhold til ISO 14001 innen 2025. Allerede tildelte sertifikater finnes her. Vær oppmerksom på at noen er obligatoriske og at noen er lokale initiativer.

 

Sertifikater