You might want to visit our North American website:

MiljÃļaspekter

Vi oppsummerer årlig virksomhetens miljøpåvirkning med hensyn til råvarer, kjemikalier, energi, utslipp, transport m.m. Nedenfor ser du kommentarer til de viktigste, og hva som er gjort.

Energiforbruk

Swegons svenske fabrikker har løpende gjort energibesparende tiltak og redusert oppvarmingsbehovet. Det fossile drivstoffet opphørte for mange år siden, og all oppvarming skjer nå ved hjelp av fornybare energikilder. Gjennom et kontinuerlig arbeid med smarte produksjonsløsninger som gir høy produktivitet, effektiv ventilasjon og energieffektiv belysning, har strømforbruket stadig blitt lavere.

Fra og med 2015 har Swegon AB kjøpt inn opprinnelsesmerket, vannkraftbasert strøm og har dermed null fossilt CO2-utslipp. Det utgjør en årlig reduksjon på over 3000 tonn fossilt CO2.

Se attest: GoO_Svenska

Kjemikalier

I de svenske fabrikkene brukes EcoOnline til håndtering av innsatskjemikalier og tilhørende risikoanalyser.

For kjemikalier som finnes i produktene, stiller vi krav og etterspør innholdsdeklarasjoner i forbindelse med innkjøp fra våre leverandører. Det gjør vi for å kunne lage en komplett byggevaredeklarasjon, BVD3, for hvert produkt.

Produktenes energieffektivitet

Ved hjelp av produktutvikling og forbedringer av inngående komponenter som påvirker energiforbruket, kan Swegons produkter bidra til lave livssykluskostnader for kundene våre.

Beregning av miljøpåvirkning i henhold til Eco-indikator 99, viser at leverte produkter/systemer allerede i det første driftsåret kommer til å ha en energibesparelseseffekt som er høyere enn den totale miljøbelastningen for tilsvarende produksjon.


Råvarer

Metall er den råvaren som har størst miljøpåvirkning, og ved å bruke plater/coils av riktig format samt optimere metallbearbeidingen produksjonsteknisk, kan vi oppnå optimal utnyttelse av materialer. Det innkjøpte metallet består i gjennomsnitt av 20–25 % gjenvunnet materiale. En høyere andel er ikke mulig, fordi tilgangen på egnet gjenvinningsmateriale er begrenset.


Avfall

Innen produksjon og på kontor sorteres alle de avfallsfraksjonene som oppstår, og disse håndteres/gjenvinnes deretter av kontraktentreprenør.