You might want to visit our North American website:

Który współczynnik K dla którego rozmiaru?

W dokumencie Obsługa i konserwacja znajduje się wzór do obliczenia współczynnika K.