You might want to visit our North American website:

Älykkäiden investointien arvo

Investointien tarkastelu kehittyy jatkuvasti ja nykyään tarkastelemme investointeja pitkäjänteisemmin kuin muutama vuosi sitten, jolloin monet katsoivat vain hankintahintaa ja valitsivat halvimman. Tiedämme nyt, että halvin ei ole aina oikea ratkaisu.

Tarkastelemalla koko investointia laitteiston elinkaaren ajan voidaan saavuttaa suuria voittoja, koska käyttökustannukset muodostavat suuren osan kokonaisinvestoinnista. Usein tätä kutsutaan tuotteen tai laitteiston elinkaarikustannukseksi (LCC) eli investointi-, huolto-, käyttö- ja hävityskustannuksiksi.

Elinkaarikustannukset

Kun käydään kauppaa uudella tekniikalla, tarjous on arvioitava tuotteen elinkaarikustannusten (LCC, Life Cycle Cost) perusteella. Elinkaarikustannukset ovat tuotteen kokonaiskustannukset sen koko elinkaaren ajalta. Elinkaarikustannukset sisältävät siten sekä investointikustannukset, että käyttö- ja huoltokustannukset.

Yksi syy siihen, miksi elinkaarianalyysi on tärkeää uuden tekniikan yhteydessä, on esim. se, että laitteiston energiakustannukset ovat usein huomattavasti korkeammat kuin itse investointikustannukset. Yleensä hankintahinta on vain pieni osa kokonaiskustannuksista, joskus niinkin vähän kuin 10 %. Käytön ja kunnossapidon osuus on loput 90 %.

Elinkaarikustannuslaskelmien tärkeimmät komponentit ovat:

  • Energiakustannukset laitteiston käyttöaikana
  • Laitteiston investointikustannukset
  • Laitteiston huoltokustannukset, sisältäen esim. seisontakustannukset yms.

 

Minimoi käyttökustannukset.

Yksi tapa minimoida käyttökustannukset on investoida tehokkaaseen ilmanvaihtojärjestelmään lämmön talteenotolla ja tarveohjauksella. Se säästää energia ja laskee siten rakennuksen energiakustannuksia. Lämmitys- ja ilmanvaihtokustannukset muodostavat merkittävän osan rakennuksen käyttökustannuksista.

Kun tarpeenmukaista ilmanvaihtoa täydennetään:n kaltaisella järjestelmäratkaisulla, voit voittaa vielä enemmän lyhyemmän asennusajan, automaattisen konfiguroinnin, toimintavarman langattoman tiedonsiirron ja yksinkertaisemman huollon ansiota.

Ilmanvaihtoratkaisu tarveohjauksella parantaa asumisviihtyisyyttä ja minimoi radon, homeen ja allergioiden riskin tuulettamalla todellisen tarpeen, sekä kosteuden ja epäpuhtauksien todellisen taakan mukaan.


Lue lisää:

Lämmöntalteenotto

Pitkäjänteisesti kannattavia toimenpiteitä

  • Lämmön talteenoton asennus
  • Lisää tarveohjaus                
  • Tarkasta ilmavirrat
  • Säännöllinen kunnossapito
  • Puhaltimien päivitys EC-malleihin