You might want to visit our North American website:

Kontor - Luftburet system

Ett ventilationssystem anpassat för kontor ska ge ett bra inomhusklimat till lägsta möjliga energikostnad, samtidigt som beställaren får en trygg och driftsäker anläggning.

Bra system när antalet personer varierar

Utgångspunkten är en systemlösning som är avsedd för kontorshus med flera våningar. Det är vanligt att sådana kontor är dimensionerade för ett maximalt antal närvarande personer. Hur många människor som sedan faktiskt befinner sig på kontoret vid en viss tid kan variera stort beroende av hur verksamheten ser ut. Om kontoret ofta är glest befolkat, kan det installerade ventilationssystemet vara överdimensionerat, något som kostar pengar och energi. Lösningen på det här problemet är ett behovsstyrt system som kan hantera att personnärvaron och belastningen på kontoret varierar från dag till dag.

Smidigt och energieffektivt

Med en luftburen lösning blir varje kontorsvåning försörjd av ett system som är baserat på två centralt placerade luftbehandlings­aggregat och externt producerad el, kyla och värme. Det luftflöde som kontorshuset kräver, behovsstyrs via luftbehandlingssystemet.
Med denna lösning blir varje kontorsrum klimatiserat och ventilerat med tilluftsdon och radiatorer. Konferensrummen klimatiseras med variabla flödesspjäll, takdon och radiatorer.

Frikyla sänker kostnaden

I sin enklaste form kan kyla fås från den relativt sett kalla uteluften utan att kylaggregat krävs, sk. frikyla. Då används luftbehandlingsaggregatets uteluft för kylning, så att kyld luft förs in till luftdonen i de olika rummen. Med ett värmebatteri i tilluften regleras temperaturen vintertid för att luften inte ska blir allt för kall. Systemet fungerar vid en utetemperatur under ca 16°C, vilket passar bra i länder med nordiskt klimat.

När det gäller allmänna lokaler som reception, pentry och cafeteria, klimatiseras dessa med hjälp av luftdon. En kommunikationsenhet knyter sedan ihop systemet med luftbehandlingsaggregaten.

Fördelar med luftburet system för kontor

- Energieffektiv frikyla kan utnyttjas
- Enkel och billig installation
- Litet underhållsbehov
- God luftkvalitet genom större luftvolymer