You might want to visit our North American website:

Hur regleras temperaturen i byggnader?

Utred behoven

För att välja inneklimat lösning så är det bra att börja med att utreda vilket behov man har av värme och kyla, detta kan man t.ex. göra med ESBO som är en simuleringsmjukvara. Då behovet är känt kan ett system med rätt storlek väljas. En bra hjälp för i vilken ordning olika insatser skall göras för att spara energi i en byggnad ges av Kyotopyramiden. Det mest energieffektiva sättet att kontrollera temperaturen är att konstruera byggnaden så att behovet av att värma eller kyla inte uppstår, detta är basen i Kyotopyramiden. Det kan handla om att isolera mer, välja bra glas, behovs styra solavskärmning så att värme släpps in vintertid men kan hållas ute sommartid. Behovsanpassad solavskärmning kan också erhållas genom att takutsprång som skuggar sommartid när solen står högt men släpper in ljuset vintertid när solen står lägre. Börjar man med att designa en byggnad med lågt behov av kyla och värme kommer det också bli enklare att få till en bra termiskkomfort.

Olika sätt att temperera ett rum

När man temperar ett rum kan man välja att göra detta antingen via ett luftburet eller vattenburet system. Det som utmärker vatten som bärare av värme eller kyla är att vattenbaserade system tar mindre plats. Detta beror på att vatten är en bättre energibärare jämfört med luft och därför så blir både ventilationsaggregat och kanalsystem mindre och tar därmed mindre plats.
Om du i stället väljer luft för distributionen får du en enkel och billig installation, systemet klarar större luftvolymer och det är möjligt att använda frikyla.
 
Sammantaget är det därför en rad faktorer som avgör vilket grundsystem du ska välja. Både ekonomi, estetiska hänsyn och praktiska avvägningar spelar roll, såsom det utrymme som finns i byggnaden.
 
Grafen nedanför är ett exempel på hur man överslagsmässigt kan skapa sig en uppfattning om vilket system man ska välja.
 
Läs mer här