Visste du detta om radon?

17-03-2015

Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer.

Närmare 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda halter av radon i inomhusluft, det vill säga över 200 Bq*/m3. För att hitta och åtgärda alla radonbostäder behövs mätningar i så gott som alla småhus och lägenheter med markkontakt eller som byggts med blåbetong.

Du bör mäta radonhalten:

  • Vid husköp.
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
  • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.
  • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem.
  • Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor.

En sådan mätning är lätt att göra. Mätning i en- eller tvåplanshus kostar mellan 200 och 500 kronor. Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre vilket ger ett årsmedelvärde. Du lever precis som vanligt under tiden som en sådan långtidsmätning pågår.

Men sen då? Hur ofta görs egentligen en mätning efter det? Förutsättningar kan förändras (miljö, ventilation, nytt material vid ytterligare ombyggnation, etc.), dessa förändringar kan påverka radonhalten.

Vill du veta mer?


Läs vår broschyr om radon.

Medlem i Svensk Radonförening

 Radonförening

http://www.svenskradonforening.se/



Dela sidan med dina vänner!