De nya energiakraven i Erp Träder kraft 2018-01-01

01-01-2018

Minimikraven för ventilationsaggregat i Ekodesign Lot 6 tas i bruk stegvis under åren 2016–2018. Den Senaste ErP-kravnivån trädde i kraft 2018-01-01.

Från och med 1 januari 2018 får SEC (specifik energiförbrukning) beräknad för ”genomsnittliga” klimatförhållanden vara högst 20 kWh/(m2.a).

Ventilationsaggregat är en central del av ekodesigndirektivet, eftersom ventilation, uppvärmning och luftbehandling representerar 15 % av EU:s totala energiförbrukning och energieffektiviteten hos produkterna på marknaden varierar stort.

Enligt uppskattningar förväntas energibesparingen fram till år 2025 genom implementeringen av ekodesigndirektivets Lot 6 öka med 1 300 PJ (petajoule).

Grovt räknat motsvarar detta hela Storbritanniens nuvarande elproduktion. Syftet med ErP-märkningen är att effektivisera användningen av energi och energirelaterade produkter genom att eliminera ineffektiva produkter från marknaden och med hjälp av energiinformation guida konsumenterna att välja mer energieffektiva produkter.

Ekodesigndirektivet är en viktig del av EU:s åtagande att uppnå 2020-målen, som siktar på att minska växthusgasutsläppen med 20 % och energiförbrukningen med 20 %.

Mer information om ekodesigndirektivet och ErP-kraven.

Effekten på Swegons ventilationsaggregat för bostadsventilation

Alla Swegon-produkter uppfyller kraven i Ekodesign Lot 6. Närmare information om produkternas prestandanivåer finns att hämta på våra webbsidor och i våra beräkningsprogram.Dela sidan med dina vänner!